Znajdź wiadomość

Wyszukiwanie według nagłówków i treści

Odwiedzin:
dziś 15, wszystkich 2484809, online 15

Strona załadowała się
w 0.00726986 s
zużywając 1,15 MB

 

 
Awans zawodowy na nauczyciela kontraktowego

Procedura uzyskania stopnia awansu zawodowego na nauczyciela kontraktowego

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.2013.393)
 2. Ustawa z dn. 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 97, poz. 674 z 2006r. z poźn. zm.)

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wniosek
  1. Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego skierowany do Dyrektora Zespołu Szkół Elektrycznych we Włocławku
 2. Załączniki
  1. dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (kopia urzędowo potwierdzona)
  2. zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia oraz zajmowanym przez niego stanowisku (oryginał)
  3. zatwierdzony plan rozwoju zawodowego (oryginał)
  4. sprawozdanie z realizacji planu zawodowego (oryginał)
  5. ocena dorobku zawodowego za okres stażu (oryginał)
  6. opinia dorobku zawodowego Rady Rodziców (wyciąg protokołu Rady Rodziców) - niewymagane

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Kancelaria Zespołu Szkół Elektrycznych - osoba odpowiedzialna: Marzenna Pokrywczyńska
 • nr pokoju: 12
 • telefon: 54 236 22 25, e-mail: zsel@zsel.edu.pl
 • godziny przyjmowania: poniedziałek -piątek: 8:00-15:00

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

 • Zespół Szkół Elektrycznych we Włocławku

TERMIN ODPOWIEDZI

 1. Wniosek o postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela kontraktowego należy złożyć w terminie do 30 dni od dnia zakończenia stażu.
 2. Powiadomienie nauczyciela, który złożył wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego o terminie na co najmniej 14 dni przed datą posiedzenia komisji. Miejscem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego jest Zespół Szkół Elektrycznych we Włocławku

ZAKOŃCZENIE PROCEDURY

 • Wydanie decyzji o nadaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego lub decyzji odmownej

TRYB ODWOŁAWCZY

 • Odwołanie od decyzji wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie do Prezydenta Miasta Włocławek. Adres ul. Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek

UWAGI

 1. Nauczyciel stażysta składa wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu
 2. Postępowanie egzaminacyjne rozpoczyna się od zbadania czy wniosek wpłynął w terminie, a następnie od analizy formalnej dokumentacji, załączonej do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego.
 3. Gdy wniosek oraz dokumentacja nie spełniają wymagań formalnych. Dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych zwraca się o uzupełnienie wniosku lub dokumentacji, wskazując braki formalne oraz określając termin ich uzupełnienia
 4. Powołanie komisji egzaminacyjnej i powiadomienie nauczyciela o terminie i miejscu egzaminu. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą: dyrektor lub wicedyrektor jako jej przewodniczący, opiekun stażu, przewodniczący zespołu przedmiotowego lub wskazany przez dyrektora nauczyciel. W pracach komisji mogą brać udział przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz organu prowadzącego szkołę.
 5. Na wniosek nauczyciela w skład komisji wchodzi przedstawiciel związku zawodowego wskazany we wniosku
 6. Komisja egzaminacyjna podejmuję rozstrzygnięcie w obecności co najmniej 2/3 składu swoich członków
 7. Każdy z członków komisji ocenia spełnienie przez nauczyciela wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego, w punktach według skali od 0 do 10, na podstawie liczby punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji jest większa niż 3, odrzuca się jedną najwyższą i jedną najniższą ocenę punktową.
 8. Nauczyciel zdał egzamin przed komisją egzaminacyjną, jeżeli obliczona średnia arytmetyczna uzyskanych punktów wynosi co najmniej 7
 9. Z przebiegu pracy komisji egzaminacyjnej sporządza się protokół
 10. Informacje o stanie załatwionej sprawy można uzyskać u osoby odpowiedzialnej za jej załatwienie bezpośrednio na stanowisku pracy

do góry | Powrót

 

© Copyright Zespół Szkół Elektrycznych 2018

Technikum nr 4, Szkoła Branżowa I Stopnia nr 3