Znajdź wiadomość

Wyszukiwanie według nagłówków i treści

Odwiedzin:
dziś 20, wszystkich 2110604, online 21

Strona załadowała się
w 0.00754595 s
zużywając 1,15 MB

 

 
Prezydium Samorządu Uczniowskiego.

 

 • Opiekunowie:
  • Aneta Jakubowska
  • Tomasz Kleczewski
 • Przewodnicząca - Daria Zając
 • Z-ca Przewodniczącej - Damian Szymański
 • Skarbnik - Patryk Wydra
 • Sekretarz - Marcin Kaniewski, Marta Nadolska
 • Sekcja wspomagająca - Natalia Ciosek

 
Regulamin Samorządu Uczniowskiego.

 

Podstawa prawna:

Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. nr 67 poz. 329 z 1996r. Z późniejszymi zmianami) Nowelizacja Ustawy -2 lipca 2004r. Z późniejszymi zmianami.

 

 1. Postanowienia ogólne
  1. Samorząd Uczniowski działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty, Statutu szkoły i niniejszego regulaminu.
  2. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły i stanowi do niego załącznik.
  3. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
  4. Nad pracą Samorządu czuwa dwóch opiekunów.
  5. Prezydium Samorządu składa się z czterech osób i są nimi: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz oraz skarbnik plus osoby wspierające ( sekcje np:. strona internetowa, gazetki).
 2. Cele Samorządu Uczniowskiego
  1. Samodzielne rozwiązywanie problemów uczniów oraz partnerstwo w stosunkach z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.
  2. Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów, wzajemnego wspierania się, przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
  3. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, samokontroli, samooceny i samodyscypliny uczniów.
 3. Kompetencje Samorządu Uczniowskiego
  1. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
   1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią celem i stawianymi wymaganiami
   2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu
   3. prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiające zachowania właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań.
   4. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem
   5. prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu
   6. prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej
  2. Ponadto Samorząd Uczniowski:
   1. opiniuje program wychowawczy szkoły i program profilaktyki
   2. opiniuje szczegółowe warunki i sposób oceniania osiągnięć edukacyjnych i zachowania oraz system nagradzania i karania
   3. może opiniować ocenę pracy nauczyciela
   4. sporządza wniosek o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów uczniom, spełniającym określone warunki
   5. opiniuje dni wolne od zajęć wychowawczo-dydaktycznych ustalone przez Dyrekcję szkoły.
 4. Zadania Samorządu
  1. Przedstawienie władzom szkoły opinii i potrzeb koleżanek i kolegów, spełnienie wobec tych władz rzecznictwa interesów ogółu społeczności uczniowskiej.
  2. Współdziałanie z władzami szkoły w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki i udzielanie niezbędnej pomocy
  3. Współdziałanie w rozwijaniu w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, turystyczno-krajoznawczych, organizowanie wypoczynku i rozrywki
  4. Inspirowanie do udziału w pracy społecznej- użytecznej w środowisku i szkole
  5. Zapobieganie konfliktom między uczniami nauczycielami poprzez zgłaszanie dyrektorowi szkoły lub opiekunom klas
  6. Samorząd Uczniowski informują ogół uczniów o swej działalności poprzez:
   1. spotkania rady samorządu z przedstawicielami samorządów klasowych
   2. apele szkolne
   3. wywieszanie informacji w gablotach samorządu
   4. poprzez pełnione raz w tygodniu dyżury w gabinecie Samorządu uczniowskiego
   5. przekazywanie informacji przez ogłoszenia podczas zajęć i na stronie internetowej ZSEL
 5. Struktura Samorządu Uczniowskiego
  1. Organami Samorządu Uczniowskiego są:
   1. Rady Klasowe-trójki klasowe
   2. Zarząd Samorządu Uczniowskiego zwany dalej "Zarządem"
  2. Rady Klasowe liczą po 3 osoby.
  3. Zarząd liczy 5 osób. (plus osoby z poszczególnych sekcji)
  4. Kadencja Rad Klasowych trwa 1 rok.
  5. Kadencja Zarządu trwa 2 lata.
  6. Członkami Zarządu nie powinni być uczniowie klas czwartych (z wyjątkiem tych, którzy pełnili wcześniej tę funkcję).
  7. Wybory do rad samorządu odbywają się według ordynacji ustanowionej przez ogólne zebrania członków samorządu
  8. Opiekunami samorządów klasowych są wychowawcy klas, opiekunem samorządu szkolnego-nauczyciel wybrany w powszechnych wyborach bądź powołany przez dyrektora szkoły na wniosek samorządu uczniowskiego
  9. Uczeń przestaje być członkiem rady samorządu:
   1. po upływie kadencji
   2. jeżeli w czasie kadencji otrzyma ocenę naganna z zachowania lub na wniosek grupy uczniów na ogólnym zebraniu samorządu szkolnego udzielającej votum nieufności zostaje zawieszony z działalności w S.U (bez możliwości powrotu na pełniona funkcję w kolejnym roku szkolnym)
   3. jeśli Członek Zarządu jest uczniem klasy czwartej technikum, należy przeprowadzić wybory uzupełniające
   4. osoby pełniące obecnie funkcje w Samorządzie Uczniowskim mogą ponownie kandydować w kolejnych wyborach
 6. Wybory do organów Samorządu Uczniowskiego
  1. Wybory do organów Samorządu Uczniowskiego przeprowadzane są na przełomie października/listopada
  2. Wybory Rad Klasowych odbywają się w trybie i na warunkach ustalonych przez ogół uczniów danej klasy.
  3. Wybory Zarządu są powszechne, tajne i równe.
  4. W wyborach, z czynnym i biernym prawem wyborczym biorą udział przedstawiciele Rad Klasowych oraz pozostali chętni uczniowie szkoły
  5. W ciągu dwóch tygodni, po zgłoszeniu terminu wyborów mogą być zgłaszani kandydaci do przyszłej rady samorządu
  6. Kandydatami mogą być uczniowie klas I-III
  7. Zgłaszać kandydatów mogą po wyrażeniu ich zgody:
   1. samorządy klasowe wybierając kandydata z uczniów swojej klasy
   2. organizacje szkolne, koła zainteresowań
   3. sami zainteresowani
  8. W ostatnim tygodniu przed wyborami odbywa się prezentacja kandydatów. Forma prezentacji przyjmuje i ustala komisja wyborcza na wniosek zainteresowanych
  9. W skład komisji wyborczej nie mogą wchodzić osoby kandydujące
  10. Komisja wyborcza przygotowuje karty w wyborcze , na kartach znajdują się;
   1. spis kandydatów – imię i nazwisko
   2. klasa
   3. miejsce na postawienie znaku "X"
  11. Głosowanie odbywa się przez postawienie "x" przy nazwisku wybranej osoby
  12. Wybrane Rada Samorządu wybiera spośród siebie funkcyjnych w ciągu trzech dni
  13. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów uzyska jednakową liczbę głosów i nie pozwala to na ustalenie składu rady samorządu, należy przeprowadzić dodatkowe wewnętrzne wybory w śród wybranych kandydatów
  14. Wybory odbywają się podczas jednego tygodnia szkolnego od poniedziałku do piątku na długich przerwach(10.30 i 11.30)
  15. Wybory przeprowadzają komisje wyborcze powołane przez Rady Klasowe na wspólnym zebraniu wyborczym. Rady Klasowe ustalają również termin, tryb, zasady i przebieg przeprowadzenia wyborów Zarządu, który zostaje on podany do ogólnej wiadomości.
  16. W skład komisji wyborczej nie może wchodzić osoba kandydująca do Zarządu.
  17. W głosowaniu wybierany jest przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz oraz skarbnik oraz osoby do poszczególnych sekcji(gazetka szkolna, strona internetowa)
 7. Kompetencje władz Zarządu
  1. Przewodniczący Zarządu organizuje prace zarządu, prowadzi posiedzenia i jest reprezentantem zarządu na zewnątrz.
  2. Wiceprzewodniczący przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności.
  3. Sekretarz odpowiada za dokumentację Zarządu.
  4. Skarbnik odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem Zarządu.
  5. Zarząd co roku powołuje na wniosek przewodniczącego dwóch opiekunów Samorządu.
  6. W wyjątkowych i umotywowanych sytuacjach Zarząd na wniosek przewodniczącego może zwrócić się do Dyrektora Szkoły o odwołanie Opiekunów Samorządu. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku należy przeprowadzić wybory uzupełniające.
 8. Wybory Opiekunów Samorządu Uczniowskiego
  1. Wybory Opiekunów Samorządu należy przeprowadzić nie później niż 30 dni po przejęciu władzy nowego Zarządu.
  2. Wybory Zarządu są powszechne, tajne i równe.
  3. Wybory Opiekunów Samorządu odbywają się w tajnym głosowaniu Zarządu.
  4. Do konkursu na Opiekunów Samorządu mogą zgłosić się Pedagodzy wchodzący w skład Rady pedagogicznej.
  5. Do konkursu na Opiekunów Samorządu Pedagodzy mogą zostać zgłoszeni przez Samorząd Szkolny
  6. W momencie gdy nie wyłoni się żadnego kandydata na opiekuna Samorządu Uczniowskiego osobę na to stanowisko może typować dyrektor szkoły
 9. Posiedzenia Zarządu
  1. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu, zgodnie z harmonogramem pracy Zarządu
  2. Przewodniczący może zwoływać posiedzenia Zarządu poza ustalonym harmonogramem, powiadamiając członków Zarządu co najmniej 7 dni przed terminem spotkania.
  3. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie Zarządu w trybie pilnym bez przestrzegania 7-dniowego terminu.
  4. Posiedzenia Zarządu mogą być również zwoływane w każdym czasie z inicjatywy 1/3 członków Zarządu oraz na wniosek Dyrektora szkoły, Rady pedagogicznej lub Rady Rodziców.
  5. W posiedzeniach Zarządu może brać udział z głosem doradczym Dyrektor szkoły lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Zarządu.
  6. Posiedzenia Zarządu są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa członków Zarządu (quorum).
  7. Sekretarz prowadzi księgę protokołów posiedzeń Zarządu.
  8. Do terminu następnego posiedzenia każdy z członków Zarządu ma prawo zapoznania się z protokołem i wniesienia poprawek do swojej wypowiedzi.
  9. Każdy protokół musi być podpisany przez członków Zarządu.
 10. Prawa i obowiązki członków Zarządu
  1. Członkowie Zarządu mają prawo do:
   1. wypowiadania własnej opinii na każdy omawiany temat
   2. głosowania na równych prawach we wszystkich decyzjach podejmowanych przez Zarząd
  2. Członkowie Zarządu mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w pracach Zarządu.
  3. Członkowie Zarządu są dla wszystkich Uczniów przykładem pod względem zachowania, wysokiego poziomu kultury osobistej oraz dobrych wyników w nauce.
  4. Członkowie Zarządu nie spełniający warunków, o których mowa w 8 pkt. 3 mogą zostać odwołani przez pozostałych członków Zarządu, Opiekunów Samorządu za konsultacją z pozostałymi członkami Zarządu oraz Dyrekcję szkoły. W przypadku odwołania członka Zarządu, należy przeprowadzić wybory uzupełniające.
  5. Przewodniczący po ustaleniu z Zarządem, Opiekunami Samorządu przedstawia Dyrekcji szkoły do kończ września. harmonogram pracy na każdy rok szkolny.
 11. Postanowienia końcowe

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

29 października 2014


do góry

© Copyright Zespół Szkół Elektrycznych 2017

Technikum nr 4, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3, Technikum Uzupełniające dla Dorosłych nr 5, Technikum dla Dorosłych nr 3