logo szkoły

Zespół Szkół Elektrycznych

we Włocławku

Deklaracja dostępności dla strony internetowej zsel.edu.pl


Wstęp

Zespół Szkół Elektrycznych we Włocławkuzobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Elektrycznych we Włocławku .

 • Data publikacji strony internetowej: 2024-01-01.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-01-11.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
 • Brak formularza kontaktowego.
 • Brak opisu elementów img.

Powody braku spełaniania wymagań

 • Elementy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-01-11.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Test strony wykonano w oparciu o narzędzia udostępnione przez: Test – European Internet Inclusion Initiative

Należy pamiętać, że ocena automatyczna opiera się na testach przeprowadzanych automatycznie. Około 20% możliwych testów można zautomatyzować, a narzędzie obejmuje część tych testów. Wynik testów użytkowników opiera się na ograniczonym zestawie pytań i nie obejmuje wszystkich możliwych testów. Dlatego oceniane strony mogą zawierać bariery niezgłoszone przez żadne z narzędzi.

Zastosowane testy automatyczne

 • Obrazy muszą mieć tekst zastępczy [1.1.1] - struktura poprawna
 • ul i ol mogą zawierać tylko bezpośrednio elementy li, script lub template [1.3.1] - struktura poprawna
 • elementy li muszą być zawarte w ul lub ol [1.3.1] - struktura poprawna
 • Ukryty element ARIA nie może zawierać elementów zogniskowanych [1.3.1, 4.1.2] - struktura poprawna
 • Elementy formularza muszą mieć etykiety [1.3.1, 4.1.2] - 2 błędy
 • Odstępy między tekstami w tekście muszą być regulowane za pomocą własnych arkuszy stylów [1.4.1.2, 2.1.a.a] - struktura poprawna
 • Elementy muszą mieć wystarczający kontrast kolorów [1.4.3] - Zapewnia, że kontrast między kolorami pierwszego planu i tła spełnia progi współczynnika kontrastu WCAG 2 AA (110 wystąpień)
 • Strona musi mieć środki do ominięcia powtarzających się blokad [2.4.1] - struktura poprawna
 • Dokumenty muszą mieć element title aby ułatwić nawigację [2.4.2] - struktura poprawna
 • Linki muszą mieć rozpoznawalny tekst [2.4.4, 4.1.2] - 1 błąd
 • Linki o tej samej nazwie mają podobny cel [2.4.9] - struktura poprawna
 • html musi mieć atrybut lang [3.1.1] - struktura poprawna
 • html musi mieć prawidłową wartość atrybutu lang [3.1.1] - struktura poprawna
 • Pole formularza nie powinno zawierać wielu elementów etykiety [3.3.2] - struktura poprawna
 • Identyfikatory elementów aktywnych muszą być unikalne [4.1.1] - struktura poprawna
 • id wartość atrybutu musi być unikalna [4.1.1] - struktura poprawna
 • Elementy mogą używać tylko dozwolonych atrybutów ARIA [4.1.2] - struktura poprawna
 • aria-hidden='true' nie może być obecny w treści dokumentu [4.1.2] - struktura poprawna
 • Atrybuty ARIA muszą być zgodne z prawidłowymi wartościami [4.1.2] - struktura poprawna
 • Atrybuty ARIA muszą być zgodne z prawidłowymi nazwami [4.1.2] - struktura poprawna
 • Przyciski muszą mieć czytelny tekst [4.1.2] - struktura poprawna

Ilość uzyskanych punktów - 99,58 na 100

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Dokumentu zawierającego wynik przeglądu, badania lub audytu dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej - https://zsel.edu.pl/downloads/raport-dostepnosci/raport-dostepnosci-01_01_21.pdf

Data utworzenia deklaracji: 2021-01-01.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-01-11.

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Grażyna Kuropatwińska, zsel@zsel.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 542362225. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostępność architektoniczna

Adres

 • województwo: Kujawsko-Pomorskie
 • powiat: Włocławek
 • gmina: Miasto Włocławek
 • miasto: Włocławek
 • ulica: Toruńska 77/83
 • kod pocztowy: 87-800 Włocławek

Parking znajduje się od strony ul. Toruńskiej. Usytuowany jest przy budynku głównym A i jest bezpłatny. Wjazd odbywa się przez bramę. Parking posiada wyznaczone jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych. Z parkingu prowadzi chodnik wzdłuż budynku A do wejścia głównego oraz chodnik wokół budynku B do wejścia dla uczniów. Dostęp do budynku z poziomu gruntu możliwy jest tylko przez wejście dla uczniów w budynku B od strony ul. Toruńskiej. W budynku tym na poziomie parteru dostępne są tylko klasopracownie, szatnia oraz księgowość. Wejście w hali sportowej od strony ul. Energetyków i wejście od strony ul. Toruńskiej dostępne jest dla osób na wózkach inwalidzkich. Wejście to jest połączone z wejściem dla uczniów. Znajduje się na tym samym poziomie i w tym samym budynku. Pozostałe części budynku dostępne są tylko z wykorzystaniem schodów. Budynek nie posiada podjazdu, wind ani toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Również wejście główne do szkoły (budynek A od strony ul. Mechaników) poprzedzone jest trójstopniowymi schodami. Na miejscu nie ma pracowników znający język migowy. Dopuszcza się wstęp z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

Informacje dodatkowe

Na miejscu nie ma pracowników znający język migowy. Brak aplikacji mobilnej.

Do wszystkich budynków szkoły można swobodnie wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Uprawnienie powyższe nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Warunkiem skorzystania z tego uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż z umieszczonym widocznym miejscu napisem „Pies asystujący” oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Certyfikat potwierdzający status psa asystującego wydaje uprawniony do tego podmiot prowadzący szkolenie psów asystujących, wpisany do prowadzonego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych rejestru podmiotów uprawnionych do wydawania certyfikatów. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.