×
A A A

Deklaracja dostępności

Wstęp

Zespół Szkół Elektrycznych we Włocławku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Elektrycznych we Włocławku.

Data publikacji

Data publikacji strony internetowej w obecnej formie: 19 lutego 2019 r. Data ostatniej istotnej aktualizacji: na bieżąco.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Test strony wykonano w oparciu o narzędzia udostępnione przez: Test – European Internet Inclusion Initiative

Należy pamiętać, że ocena automatyczna opiera się na testach przeprowadzanych automatycznie. Około 20% możliwych testów można zautomatyzować, a narzędzie obejmuje część tych testów. Wynik testów użytkowników opiera się na ograniczonym zestawie pytań i nie obejmuje wszystkich możliwych testów. Dlatego oceniane strony mogą zawierać bariery niezgłoszone przez żadne z narzędzi.

Zastosowane testy automatyczne

 • Użyj alt na elementach img [1.1.1] - 62 błędy
 • Używanie koloru [1.4.1] - zatwierdzone
 • Korzystanie z programów obsługi zdarzeń specyficznych dla urządzenia wskazującego [2.1.1] - zatwierdzone, 1 błąd
 • Podaj opisowe tytuły stron internetowych [2.4.2] - zatwierdzone
 • Zapewnij linki do nawigacji do pokrewnych stron internetowych [2.4.5] - zatwierdzone
 • Podaj opisowe nagłówki [2.4.6] - zatwierdzone
 • Podstawowy język strony [3.1.1] - zatwierdzone
 • Zapewnij opisowe etykiety [3.3.2] - niezatwierdzone
 • Użyj przycisku, aby określić przeznaczenie kontrolki formularza [3.3.2] - zatwierdzone
 • Oznacz grupy elementów formularza [3.3.2] - zatwierdzone
 • Zdefiniuj identyfikatory dla elementów [4.1.1] - zatwierdzone
 • Podaj nazwę roli dla div / span z obsługą zdarzeń [4.1.2] - zatwierdzone, 1 błąd
 • Użyj kontrolek i łączy formularzy HTML [4.1.2] - zatwierdzone, 4 błędy
 • Dostępna nazwa linków do obrazów [4.1.2] - brak
 • Atrybut tytułu do identyfikacji kontroli [4.1.2] - brak

Data sporządzenia deklaracji

Oświadczenie sporządzono dnia: 12 marca 2021 r.. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

 • możliwość powiększanie czcionki
 • strona spełnia wymogi wysokiego kontrastu

Informacje zwrotne

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

 • nasz adres: Zespół Szkół Elektrycznych, ul. Toruńska 77/83, 87-800 Włocławek
 • telefon: 54 - 236 -22 - 25
 • telefon / fax: 54 - 236 - 22 - 25, 54 - 236 - 19 - 49
 • poczta elektroniczna: zselektr@poczta.onet.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostęp do budynku z poziomu gruntu możliwy jest tylko przez wejście dla uczniów w budynku B od strony ul. Toruńskiej. W budynku tym na poziomie parteru dostępne są tylko klasopracownie, szatnia oraz księgowość. Wejście w hali sportowej od strony ul. Energetyków dostępne jest dla osób na wózkach inwalidzkich. Wejście to jest połączone z wejściem dla uczniów. Znajduje się na tym samym poziomie i w tym samym budynku. Pozostałe części budynku dostępne są tylko z wykorzystaniem schodów. Budynek nie posiada wind. Również wejście główne do szkoły (budynek a od strony ul. Mechaników) poprzedzone jest trójstopniowymi schodami. W pobliżu budynku znajduje się parking z wjazdem od strony ul. Toruńskiej. Na miejscu nie ma pracowników znający język migowy. Dopuszcza się wstęp z psem asystującym.

Informacje dodatkowe

Na miejscu nie ma pracowników znający język migowy.

Do wszystkich budynków Urzędu Miasta Włocławek można swobodnie wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Uprawnienie powyższe nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Warunkiem skorzystania z tego uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż z umieszczonym widocznym miejscu napisem „Pies asystujący” oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Certyfikat potwierdzający status psa asystującego wydaje uprawniony do tego podmiot prowadzący szkolenie psów asystujących, wpisany do prowadzonego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych rejestru podmiotów uprawnionych do wydawania certyfikatów. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

 


Powrót