×
A A A

Historia Zespołu Szkół Elektrycznych.

Historia Zespołu Szkół Elektrycznych we Włocławku sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Na początku w różnych lokalizacjach funkcjonowały klasy o profilu elektrycznym, które w 1970 roku powstały w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 2. Na ich bazie już w roku następnym utworzono Technikum Elektryczne. Szkole o nowym kierunku kształcenia nadano imię generała Aleksandra Zawadzkiego, ale była ona wówczas częścią Zespołu Szkół Zawodowych nr 2, mieszczącego się przy ul. Nowomiejskiej. Wkrótce konieczne okazało się wyodrębnienie szkoły elektrycznej, bowiem liczba klas zaczęła narastać. Dołączono do nich także wszystkie klasy szkół włocławskich o podobnym profilu nauczania.

Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 im. generała Aleksandra Zawadzkiego (akt nadania imienia anulowano w 1991 roku), jako samoistna placówka oświatowa powołany został zarządzeniem z 15 lutego 1974 roku. Również w 1974 roku Zespół Szkół Elektrycznych przeniesiony został do nowo oddanego obiektu przy ul. Toruńskiej. Kompleks budynków nowotworzonej szkoły powstał, jako inwestycja towarzysząca budowie Zakładów Azotowych Włocławek. W założeniu cały obiekt miał być kombinatem szkół zawodowych z dominującymi kierunkami: elektrycznym oraz mechanicznym. Względy organizacyjne wymogły jednak podział na dwie odrębne placówki: Zespół Szkół Elektrycznych i Zespół Szkół Mechanicznych. Obiekt, który stał się siedzibą Zespołu Szkół Elektrycznych, choć budowany z rozmachem, miał wiele braków i nie był w pełni przygotowany do swej roli. Warsztaty szkolne oddano do użytku rok później, pływalnię dopiero w 1981 roku. Wiele pomieszczeń dydaktycznych trzeba było adaptować i modernizować. Największym zaś mankamentem okazał się brak sali gimnastycznej. Aby częściowo rozwiązać problem, jedną z sal wyposażono w przyrządy do ćwiczeń siłowych.

Następne lata istnienia Zespołu Szkół Elektrycznych to wyraz dążeń do unowocześnienia struktury organizacyjnej jak i bazy dydaktycznej. W roku powstania Zespół Szkół Elektrycznych tworzyły: Technikum Elektryczne, Zasadnicza Szkoła Elektryczna, Zasadnicza Szkoła Elektryczna Dokształcająca, Liceum Zawodowe, Policealne Studium Zawodowe, Technikum dla Dorosłych. W latach osiemdziesiątych dołączyło do nich Technikum Elektroniczne.

Po 1991 roku szczególny nacisk położono na rozwój kierunków informatycznych. Nauczaniem obsługi komputera objęto większość klas, a specjalistyczne wykształcenie, w tym kierunku zapewnia powstałe w latach dziewięćdziesiątych Technikum Informatyczne.

27 września 1995 roku Zespół Szkół Elektrycznych we Włocławku przyjęty został do Stowarzyszenia Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych.

Miarą zachodzących w Zespole Szkół Elektrycznych przemian jest utworzenie w 1999 roku Liceum Technicznego oraz otwarcie w roku szkolnym 2002/2003 Liceum Profilowanego. Porównując początkowe lata istnienia Zespołu Szkół Elektrycznych z latami dziewięćdziesiątymi trzeba podkreślić, iż dawniej dominujące kierunki elektryczne wypierane są coraz bardziej przez elektroniczne i informatyczne. W szkole funkcjonowała także Szkoła Policealna.

W ciągu swojego istnienia Zespół Szkół Elektrycznych stwarzał młodzieży szkolnej możliwość kształcenia się w takich specjalnościach i zawodach, jak np.:

 • elektryczna i elektroniczna automatyka przemysłowa
 • elektromechanika ogólna
 • elektroenergetyka
 • telekomunikacja
 • elektronika ogólna
 • energoelektronika
 • eksploatacja sprzętu informatycznego
 • elektroniczne maszyny i systemy cyfrowe
 • maszyny i aparaty elektryczne
 • elektromechanik urządzeń przemysłowych
 • energetyka cieplna
 • elektromechanik sprzętu gospodarstwa domowego
 • monter RTV
 • zarządzanie informacją
 • instalacje elektryczne
 • systemy i sieci komputerowe
 • aplikacje internetowe
 • grafika komputerowa
 • elektryk
 • elektromechanik
 • technik budownictwa
 • technik elektryk
 • technik elektronik
 • technik informatyk
 • technik teleinformatyk

Nowatorstwo pedagogiczne szkoły wyraża się ciągłym wdrażaniem innowacyjnych programów nauczania, opracowywanych przez nauczycieli przedmiotów kierunkowych, przygotowaniem uczniów do wielu konkursów, olimpiad, udziałem w projektach unijnych.

W 2002 roku zmieniło się nazewnictwo szkół. W skład Zespołu Szkół Elektrycznych wchodziły: Technikum nr 4 i Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 oraz Liceum Profilowane nr 4.

W 2009 roku ostatnie oddziały Liceum Profilowanego o profilu zarządzanie informacją ukończyły szkołę.

Wielu nauczycieli posiada uprawnienia egzaminatorów, co pozwala dostosowywać metody pracy z uczniami do standardów egzaminów maturalnych i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Szkoła spełnia wymagania ośrodków egzaminacyjnych stawiane szkołom przeprowadzającym egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

Zmianom specjalności kształcenia na bieżąco towarzyszyła modernizacja budynków, tworzenie nowych pracowni oraz klasopracowni. Rozwój specjalności informatycznej, której początkiem była w 1977 roku pracownia z mikrokomputerami MERA, zaowocował powstaniem szeregu stale unowocześnianych pracowni połączonych w sieć komputerową ze stałym dostępem do Internetu. Do tej samej sieci komputerowej są podłączone komputery w pracowniach elektronicznych, bibliotece i w salach dydaktycznych w różnych częściach szkoły. Dzięki usilnym staraniom dyrekcji i wsparciu wielu podmiotów od 2005 roku w szkole powstało siedem nowych pracowni komputerowych, pracownia teleinformatyczna, pracownia elektroniczna, wzbogacone o sprzęt renomowanych firm światowych. Obecnie w szkole funkcjonują 22 specjalistyczne pracownie zawodowe.

Integralną częścią szkoły były warsztaty, które podobnie jak baza nauczania teorii ulegały przeobrażeniom. Warsztaty świadczyły odpłatnie usługi dla firm i osób fizycznych, a uzyskane dzięki temu środki uczyniły je jednostką samofinansującą, co odgrywało niebagatelną rolę w budżecie szkolnym. W 2005 roku warsztaty szkolne zostały zlikwidowane, a kształcenie praktyczne uczniów zostało przejęte przez nowo utworzone na terenie miasta Centrum Kształcenia Praktycznego, podległe Centrum Doskonalenia i Edukacji.

Wprowadzenie nowej podstawy w szkołach zawodowych zakładało zacieśnienie współpracy z pracodawcami. Zapoczątkowane w 2010 roku kontakty z gdańską firmą: SATEL producentem urządzeń alarmowych umożliwiło szkole w 2012 roku uruchomienie specjalistycznej pracowni elektronicznych systemów alarmowych Satel. Znajdują się w niej stanowiska uczniowskie służące do programowania systemów alarmowych, kontroli dostępu oraz monitoringu alarmów. Uczniowie w ramach specjalizacji dla zawodu technik elektronik poznają zasady projektowania i programowania systemów alarmowych oraz obsługę i montaż zaawansowanych technicznie urządzeń elektronicznych. Od tego czasu Zespół Szkół Elektrycznych realizuje program edukacyjny Edu-Satel, który umożliwia szkole dostęp do najnowszych technologii z dziedziny kontroli dostępu oraz zabezpieczenia budynków w zależności od ich funkcji. Od wielu lat wspomagają szkołę takie firmy jak: Elemhurt, Centrum Komputerowe, Micron, Aski, Sat-film, Kwant, Slican z Bydgoszczy, TME z Łodzi, Molex z Rokitek k. Tczewa i wiele innych.

Od kilku lat trwa przebudowa i modernizacja Zespołu Szkół Elektrycznych. W 2006 roku powstał projekt przebudowy szkoły. W kolejnym roku rozpoczęto prace budowlane. Szeroko zakrojone działania objęły modernizację pływalni, boisk sportowych, wymianę stolarki okiennej, termomodernizację oraz wykonanie estetycznej elewacji budynku. Poważną inwestycją była budowa kompleksu boisk sportowych w ramach rządowego programu „MOJE BOISKO - ORLIK 2012”, dzięki któremu szkoła zyskała boiska do piłki nożnej, siatkowej oraz piłki koszykowej. Uroczyste otwarcie ORLIKA miało miejsce w listopadzie 2009 roku. W marcu 2009 r. rozpoczęto budowę długo oczekiwanej nowoczesnej sali gimnastycznej w miejscu byłych warsztatów szkolnych. Nowy obiekt został oddany do użytku we wrześniu 2010 roku. W 2011 roku zmodernizowano parking szkolny, położono kostkę brukową, zwiększono ilość miejsc parkingowych przy budynku szkoły. Teren został zabezpieczony nową bramą wjazdową oraz oświetlony. Stopniowo wykonywane są nasadzenia drzewek i krzewów na terenach zielonych wokół szkoły. W 2012 roku rozpoczęła się modernizacja sieci ciepłowniczej z wymianą armatury oraz doprowadzeniem przyłączy ciepłej wody do łazienek szkolnych. W 2013 roku zakończono proces termomodernizacji budynku szkoły.

Od 2013 roku dzięki współpracy z firmą WIKA Polska oraz niemieckim Centralnym Wydziałem ds. Szkolnictwa za Granicą szkoła, jako pierwsze na świecie technikum, wdrożyła pilotażowy program szkoleń DSD (Deutsches Sprachdiplom / Niemiecki Dyplom Językowy) dla swoich uczniów. Szkolenia umożliwiają uzyskanie międzynarodowych certyfikatów znajomości języka niemieckiego technicznego.

Począwszy od 2013 roku szkoła rozpoczęła współpracę z firmami, które objęły patronaty nad klasami. Są to firmy: Cheko, Detal-Met, Opakofarb, Renex, Renex EEC z Włocławka oraz TME z Łodzi, SEP oddział Włocławek.

Od roku szkolnego 2014/2015 część praktyczna nauki zawodu dla techników elektryków, elektryków i elektromechaników realizowana jest przez Centrum Kształcenia Zawodowego, które funkcjonuje w ramach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku przy ul. Ogniowej.

W październiku 2014 roku Zespół Szkół Elektrycznych obchodził 40-lecie funkcjonowania w obiektach przy ul. Toruńskiej. Absolwenci, byli nauczyciele oraz pracownicy mieli możliwość spotkania się na uroczystych obchodach w murach szkoły z tymi, którzy obecnie pracują i uczą się we włocławskim ELEKTRYKU.

Z końcem roku szkolnego 2014/2015 uczniowie ostatniej klasy Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 5 zakończyli naukę w tego typu szkole, uzyskując dyplomy technika elektryka oraz świadectwa dojrzałości.

Z początkiem roku szkolnego 2015/2016 w Zasadniczej Szkole Zawodowej utworzony został nowy kierunek kształcenia - monter elektronik.

Począwszy od 2016 roku w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku realizowane są kolejne edycje projektu grantowego fundacji Anwil dla Włocławka, w ramach konkursów grantowych pn. „Uczę się z ANWILEM”. W tym czasie, wielu uczniów otrzymało także stypendia, przyznawane przez fundację Anwil dla Włocławka.

W grudniu 2016 roku w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku miało miejsce uroczyste otwarcie pracowni automatyki, której patronuje współpracująca ze szkołą firma Orlen S.A. Pracownia obecnie mieści się w sali 343. Na początek dwie grupy uczniów kształcących się w zawodzie technik elektryk wzięły udział w programie zajęć z elementami programowania sterowania procesami technologicznymi. Program szkoleń z automatyki jest kontynuowany.

W roku szkolnym 2016/2017 podpisana została umowa o współpracy z firmą RPC Superfos Sp. z .o. o z Kalisk k. Lubienia Kujawskiego, w wyniku której utworzona zostało patronacka pracownia grafiki komputerowej RPC Superfos (412). W tym samym roku podpisana została również umowa o współpracy z Energa S.A., która spowodowała powstanie nowoczesnej pracowni elektrycznej (301).

W ramach Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku zrealizowana została budowa kompleksu sportowego, w skład którego wchodzą: boisko do piłki plażowej, dwa korty tenisowe, rzutnia do pchnięcia kulą, skocznia do skoku w dal, 100 m bieżni o nawierzchni poliuretanowej.

Reforma edukacji zapoczątkowana w roku szkolnym 2017/2018 przyniosła zmianę polegająca na utworzeniu w naszej szkole Branżowej Szkoły I-stopnia nr 3, w której mogą kształcić się uczniowie w takich zawodach jak: elektryk, elektronik i monter elektronik.

W roku szkolnym 2017/2018 ostania klasa Zasadniczej Szkoły Zawodowej ukończyła naukę w szkole w zawodach elektryk i monter elektronik.

W 2018 roku budynek Zespołu Szkół Elektrycznych we Włocławku został wyodrębniony w jednolitą, niezależną bryłę. Zlikwidowany został łącznik pomiędzy Państwową Uczelnią Wyższą (wcześniej Zespołem Szkół nr 5) a szkołą. W tej części szkoły dobudowano zewnętrzną klatkę schodową, stanowiącą dodatkowe wyjście ewakuacyjne. Przeniesiona została także pracownia wysokich napięć (419) oraz utworzona 24-stanowiskowa pracownia języka angielskiego zawodowego (420). Z projektu unijnego pn Szkoła Zawodowców wyposażono w nowoczesny sprzęt dydaktyczny pracownię informatyczną 407.

W roku szkolnym 2019/2020 w Zespole Szkół Elektrycznych rozpoczęły naukę w Technikum nr 4 dwa roczniki klas pierwszych, w szkole ponadgimnazjalnej w Technikum 4-letnim oraz po raz pierwszy po reformie w szkole ponadpodstawowej w Technikum 5-letnim. W związku z tzw. podwójnym naborem w roku szkolnym 2019/2020 w nowe miejsce przeniesione zostały szatnie szkolne, a na ich miejscu powstały dwie informatyczne pracownie zawodowe (411 i 411A).

W 2019 roku szkoła podpisała kolejne umowy o współpracy z takim firmami jak: Anwil S.A., Eprosument S.A., RUN- Chłodnia Sp. z o. o..

W ramach Budżetu Obywatelskiego 2019, wokół kompleksu boisk Orlik 2012 dokończona została budowa bieżni lekkoatletycznej o powierzchni poliuretanowej, wybudowana została ogólnodostępna siłownia napowietrzna, parkur oraz boisko do badmintona. Przebudowane zostały chodniki, powstało także kilka dodatkowych miejsc parkingowych. Po 21 latach pracy zakończył swoją działalność UKS Elektryk. Z projektu unijnego pn. Włocławek Zawodowo wyposażono w nowoczesny sprzęt dydaktyczny pracownię sieci komputerowych 401 oraz pracownie elektryczne, elektroniczne i pracownię teleinformatyczną.

Na początku 2020 roku nastąpiło oficjalne otwarcie pracowni grafiki komputerowej 3D (s. 411), którą doposażyła firma Berry-Superfos Sp. z .o. o z Kalisk k. Lubienia Kujawskiego.

W planach są kolejne przedsięwzięcia mające na celu podniesienie funkcjonalności szkolnego obiektu oraz podwyższania jakości usług edukacyjnych szkoły.

 


Powrót