×
A A A

Szkoła zawodowców.

Szkoła Zawodowców = pracowite wakacje uczniów Włocławskiego Elektryka

Koniec roku szkolnego, to początek odpoczynku, ale nie dla wszystkich. Uczestnicy projektu „Szkoła Zawodowców” w czasie wakacji odbywali 4 tygodniowe staże w 12 włocławskich firmach z branży: elektrycznej, elektronicznej, informatycznej i komunikacyjnej. Aż 72 osoby z Technikum nr 4 mogły podnieść swoje kompetencje zawodowe i zarobić swoje pierwsze pieniądze.

Bardzo dziękujemy za życzliwą pomoc w realizacji projektu firmom: Elmehurt, END CORR, ORLEN SERWIS S.A., RENEX, NTIinnovations, New Technology Service, PRO-COMP Sp. z o.o., J@rcomp, Centrum Komputerowe, MicronPro, Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. oraz firmie Esnet S.C. Ponadto 16 uczniów uczestniczyło w specjalistycznym kursie kwalifikacyjnym IPC przeprowadzonym przez firmę Renex. Nabyli oni umiejętności w zakresie „Nowoczesnych metod montażu i napraw pakietów elektronicznych”, które są cenione przez pracodawców, zarówno na lokalnym jak i na krajowym ryku pracy.

Sezon na olimpiady rozpoczęty.

Jak co roku zachęcamy uczniów naszej szkoły do uczestnictwa w konkursach i olimpiadach przedmiotowych i zawodowych. Udział w nich daje wiele możliwości rozwoju, zdobycia nagród rzeczowych i dyplomów zwalniających z egzaminów zawodowych, a także otwiera drzwi do wielu programów stypendialnych. Mamy bogate tradycje w rywalizacji uczniów na niwie naukowej i konstruktorskiej i wierzymy, że i w tym roku wielu uczniów podejmie trud przygotowania się do zawodowego konkursu. Przypomnijmy więc, że trwa konkurs na projekt urządzenia wykonywanego wraz z opiekunem w ramach programu „Szkoła Zawodowców”. Bliższych informacji na ten temat udziela p. Jacek Kandyba oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych.

W najbliższym czasie odbędą się eliminacje do szkolnych etapów Olimpiady Wiedzy Technicznej (opiekun p. Wojciech Kaczmarek) oraz Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra” (opiekunowie: p. Bartłomiej Brodecki i p. Andrzej Aftański). W tej ostatniej biorą udział nie tylko elektrycy i elektronicy, ale również teleinformatycy, których zachęcamy do zainteresowania Olimpiadą.

Do najciekawszych konkursów należą ponadto: konkurs „Energia Młodych” pod patronatem Grupy Energa, w którym uczniowie mogą wygrać m.in. laptop, a także Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości. Zainteresowanym planowaniem kariery polecamy natomiast Olimpiadę z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową (opiekun: p. Tadeusz Wojciechowski).

Bliższe informacje o podanych olimpiadach znajdziecie na ich stronach internetowych, u nauczycieli przedmiotów zawodowych, a także u szkolnego koordynatora konkursów zawodowych, p. Andrzeja Aftańskiego (s. 302 lub 403).

Kolejne stypendia - Stypendium dla Prymusów zawodu

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach NOWEGO PROJEKTU realizowanego przez Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego pt. „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza”. Nabór trwa do 31 października 2017r. Zachęcam uczestników projektu „Szkoła Zawodowców” (i nie tylko) do zapoznania się z regulaminem przyznawania stypendiów oraz zwracam się z prośbą o umieszczenie regulaminu i rozpowszechnienie informacji na terenie/stronie szkoły.

Uczestnikami projektu mogą zostać uczniowie technikum oraz uczniowie zasadniczych szkół zawodowych. Stypendia przyznawane będą za osiągnięcia w zakresie przedmiotów zawodowych uzyskane w roku szkolnym 2016/2017. Kryteria dostępowe oraz premiującą są takie same zarówno dla uczniów technikum jak i dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych.

Informatycy na zajęciach z branżowego języka angielskiego.

Grupa uczniów Technikum nr 4 w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku, kształcąca się w zawodzie technik informatyk uczestniczy w projekcie „Szkoła Zawodowców”. Jednym z obecnie realizowanych zadań i są zajęcia z języka angielskiego branżowego w zakresie przetwarzania informacji, multimediów, programowania oraz usług ICT. Część zajęć prowadzona jest w nowopozyskanej pracowni komputerowej. Możliwość wykorzystania nowoczesnego sprzętu wpływa pozytywnie na efektywność i urozmaicenia treści zajęć.

Projekt „Szkoła Zawodowców” realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja. Działanie 10.2 Kształcenie Ogólne i Zawodowe. Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie Zawodowe.

Projekt ten współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Partnerem wiodącym projektu jest Województwo Kujawsko-Pomorskie. Projekt realizowany jest w partnerstwie wraz z 7 partnerami będącymi organami prowadzącymi dla szkół technicznych województwa kujawsko-pomorskiego oraz z Kujawsko-Pomorskim Samorządowym Stowarzyszeniem "Europa Kujaw i Pomorza". Jednym z partnerów projektu jest Gmina Miasto Włocławek.

Ogółem w projekcie bierze udział 17 szkół z województwa kujawsko-pomorskiego.

 • Całkowity koszt projektu: 4 976 176,27 zł
 • Kwota dofinansowania projektu: 4 727 367,45 zł
 • Wkład własny: 248 808,82 zł

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Budżet Państwa. Projekt prowadzi Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji we Włocławku.

Nauczyciele włocławskiego „Elektryka” szkolą się

Technikum nr 4 w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku uczestniczy w projekcie „Szkoła Zawodowców”. Jednym ze zrealizowanych zadań są kursy specjalistyczne, będące formą doskonalenia zawodowego nauczycieli. Dla nauczycieli Zespołu Szkół Elektrycznych we Włocławku zrealizowany został kurs certyfikujący pod nazwą: „Nowoczesne metody montażu i napraw pakietów elektronicznych (elementy PTH&SMD) w tym zawierających komponenty działające w przestrzeni kosmicznej”. Dwóch nauczycieli p. Piotr Misiak i p. Paweł Wiśniewski ukończyło tą specjalistyczną formę szkolenia.

Szkolenie miało charakter praktyczny i obejmowało takie zagadnienia jak:

 • Terminy i definicje występujące we współczesnych standardach elektronicznych;
 • Budowa i konfiguracja płytek drukowanych;
 • Podstawy lutowania;
 • Rodzaje komponentów elektronicznych;
 • Obsługa stacji lutująco-rozlutowujących;
 • Kryteria dotyczące połączeń lutowanych zgodnie ze standardem IPC-A-610, IPC-J-STD-001;
 • Kryteria montażu komponentów elektronicznych wykonanych w technologii przewlekanej zgodnie ze standardem IPC-A-610, IPC-J-STD001 oraz standardami ESA;
 • Zajęcia praktyczne z technik montażu i demontażu elementów przewlekanych;
 • Kryteria montażu komponentów elektronicznych wykonanych w technologii powierzchniowej zgodnie ze standardem IPC-A-610, IPC-JSTD-001 oraz standardami ESA;
 • Zajęcia praktyczne z technik montażu i demontażu elementów powierzchniowych.

Szkolenie odbyło się w Autoryzowanym Centrum Szkoleniowym IPC we włocławskiej firmie Renex. Uzyskany Certyfikat IPC (ang. Association Connecting Electronics Industries) ma charakter międzynarodowy, jest wydawany przez Autoryzowane Centra Szkoleniowe IPC, na podstawie akredytacji, przeprowadzonej przez uprawnioną instytucję (centrala IPC w USA).

Projekt „Szkoła Zawodowców” realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja, Działania 10.2 Kształcenie Ogólne i Zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie Zawodowe.

Projekt ten współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Partnerem wiodącym projektu jest Województwo Kujawsko-Pomorskie. Jednym z partnerów projektu jest Gmina Miasto Włocławek. Projekt prowadzi Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji we Włocławku.

Innowacyjne zajęcia zawodowe w projekcie „Szkoła Zawodowców”

Uczniowie Technikum nr 4 w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku, uczestniczący w projekcie „Szkoła Zawodowców” podzieleni zostali na grupy wg kształconych zwodów. Jedną z grup stanowią uczniowie, kształcący się w zawodzie technik elektryk. Uczestniczą oni m in. w zajęciach pozalekcyjnych, dobranych specjalnie do zawodu technik elektryk.

Rozwój techniki wymaga interdyscyplinarności. Technik elektryk zaliczany do inteligentnych specjalizacji coraz częściej spotyka się z koniecznością pracy na styku wielu dziedzin: elektrotechniki i automatyki, elektrotechniki i informatyki, czy elektrotechniki i mechatroniki. Niezbędne jest zatem wyposażenie ucznia w wiedzę, która na to pozwoli. Zajęcia z projekt Szkoła Zawodowców wprowadzają ucznia w świat przetwarzania sygnałów elektrycznych przez maszyny cyfrowe. Doskonałym przykładem, który wybrano jako wiodący temat zajęć są pomiary elektryczne, ich odczytywanie, analizowanie oraz prezentacja wyników przy pomocy komputera. Na zdjęciach uczniowie programują mikrokontrolery ATMEGA jako przetworniki ADC, tworzą wizualizację w programie Processing, oraz projektują układy sterowania. Zajęcia odbywają się w patronackiej pracowni automatyki ORLEN Serwis, która powstała w Zespole Szkół Elektrycznych w roku 2016.

Rozwinięciem tych zajęć będą także zajęcia prowadzone na UMK w Toruniu.

Projekt „Szkoła Zawodowców” realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja. Działanie 10.2 Kształcenie Ogólne i Zawodowe. Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie Zawodowe. Projekt ten współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Partnerem wiodącym projektu jest Województwo Kujawsko-Pomorskie. Projekt realizowany jest w partnerstwie wraz z 7 partnerami będącymi organami prowadzącymi dla szkół technicznych województwa kujawsko-pomorskiego oraz z Kujawsko-Pomorskim Samorządowym Stowarzyszeniem "Europa Kujaw i Pomorza". Jednym z partnerów projektu jest Gmina Miasto Włocławek .

Projekt prowadzi Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji we Włocławku.

Teleinformatycy w projekcie Szkoła Zawodowców

Teleinformatyka jest jedną z najbardziej rozwijających się dziedzin nauki i techniki, a zapotrzebowanie na dobrze wykształconych pracowników w tej branży ciągle rośnie.

Zespół Szkół Elektrycznych we Włocławku dąży się do jak najlepszego przygotowania uczniów Technikum nr 4, kształcących się w zawodzie technik teleinformatyk, a tym samym do wejścia ich na rynek pracy. Grupa przyszłych techników teleinformatyków uczestniczy w projekcie „Szkoła Zawodowców”. Jednym z zrealizowanych zadań są innowacyjne zajęcia pozalekcyjne z branżowego języka obcego w obszarze inteligentnej specjalizacji oraz dodatkowe zajęcia zawodowe z teleinformatyki. W ramach realizacji projektu „Szkoła Zawodowców” pracownia teleinformatyki doposażona została w centralę telefoniczną. Możliwość wykorzystania nowoczesnego sprzętu wpływa pozytywnie na efektywność i urozmaicenie treści zajęć zawodowych. Zespół Szkół Elektrycznych we Włocławku w dziedzinie teleinformatyki współpracuje z lokalnymi zakładami pracy m in. w celu dostosowania programu nauczania. Ponadto szkoła umożliwia uczniom rozwój w ramach zajęć pozalekcyjnych. Dla przykładu na zajęciach z Koła Mechatroniki i Robotyki uczniowie zajęli się opracowaniem i wdrożeniem budowy robotów. Stworzyli „Łazika Marsjańskiego” - pojazd typu Segway, który dofinasowany został przez Fundacją Anwil dla Włocławka. W konkursie Młody Innowator Bartosz Multan - uczeń klasy czwartej technikum stworzył deskorolkę napędzaną silnikiem elektrycznym o dość skomplikowanej instalacji wykorzystującej łączność radiową np. poprzez sztuczne satelity Ziemi. Uczeń uzyskał jedną z pięciu nagród głównych konkursu. Grupa teleinformatyków bierze także udział w zajęciach UMK w Toruniu. Na zajęciach tych uczniowie pozyskują wiedzę dotyczącą najnowszych technologii teleinformatycznych, uczą się wykorzystywania nowoczesnego sprzętu technicznego dokonują obserwacji i pomiarów transmisji sygnałów. Mają możliwość korzystania z ciekawie przygotowanych ćwiczeń w Laboratorium Technik Transmisji znajdującego się na UMK. Jest to doskonała możliwość rozszerzenia wiedzy teoretycznej i nabycia umiejętności praktycznych, a także zachęta do kontynuowania nauki w na studiach wyższych związanych z teleinformatyką.

Projekt „Szkoła Zawodowców” realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja. Działanie 10.2 Kształcenie Ogólne i Zawodowe. Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie Zawodowe.

Projekt ten współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Partnerem wiodącym projektu jest Województwo Kujawsko-Pomorskie. Jednym z partnerów projektu jest Gmina Miasto Włocławek.

Projekt prowadzi Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji we Włocławku.

 


Powrót