×
A A A

Prezydium Samorządu Uczniowskiego.

 • Opiekunowie:
  • Karolina Augustyniak
  • Tomasz Kleczewski
 • Przewodniczący - Jan Żyżelewicz
 • Z-ca Przewodniczącego - Dominika Spychała
 • Skarbnik - Marita Grunwald
 • Sekretarz - Weronika Lisiecka

Sekcja techniczna

 • Sebastian Waloszek
 • Konrad Woźniak

Sekcja artystyczna

 • Magdalena Janiak
 • Julia Mańkowska
 • Adrian Trzciński

Terminarz spotkań.

Spotkania Prezydium Samorządu Uczniowskiego odbywają się we wtorki w godzinach 10:30 - 10:45 (długa przerwa po trzeciej godzinie lekcyjnej) w sali 422.

Regulamin Samorządu Uczniowskiego.

Podstawa prawna:

Prawo oświatowe - ustawa z 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. poz. 59 z 11 stycznia 2017 r.), Statut Zespołu Szkół Elektrycznych we Włocławku.

 

 1. Postanowienia ogólne
  1. Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Elektrycznych zwany dalej Samorządem, tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
  2. Nad pracą Samorządu czuwa dwóch opiekunów.
 2. Struktura Samorządu
  1. Organami Samorządu są:
   1. Rada Samorządu Zespołu Szkół Elektrycznych (zwana dalej Radą), tworzona przez trzyosobowe rady klasowe,
   2. Zarząd Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Elektrycznych (zwany dalej Zarządem).
  2. Zarząd składa się z: przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, sekretarza, skarbnika oraz osób z sekcji wspomagających (ogłoszenia, kronika szkolna).
  3. Kadencja rad klasowych trwa 1 rok.
  4. Kadencja Zarządu trwa 2 lata.
  5. Kadencja opiekuna Samorządu trwa 2 lata.
  6. Opiekunami rad klasowych (samorządów klasowych) są wychowawcy klas.
  7. Opiekunami Samorządu Uczniowskiego są nauczyciele dobrowolnie zgłaszający się do pełnienia tej funkcji i wybrani przez Zarząd Samorządu Uczniowskiego.
 3. Cele Samorządu Uczniowskiego
  1. Samodzielne rozwiązywanie problemów uczniów oraz partnerstwo w stosunkach z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.
  2. Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów, wzajemnego wspierania się, przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
  3. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, samokontroli, samooceny i samodyscypliny uczniów.
 4. Kompetencje Samorządu Uczniowskiego
  1. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
   1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią celem i stawianymi wymaganiami
   2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu
   3. prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiające zachowania właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań.
   4. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły
   5. prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu
   6. prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej
  2. Ponadto Samorząd Uczniowski:
   1. opiniuje program wychowawczo-profilaktyczny
   2. opiniuje szczegółowe warunki i sposób oceniania osiągnięć edukacyjnych i zachowania oraz system nagradzania i karania
   3. może opiniować ocenę pracy nauczyciela
   4. sporządza wniosek o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów uczniom, spełniającym określone warunki
   5. opiniuje propozycje dodatkowych dni wolnych od zajęć wychowawczo-dydaktycznych ustalonych przez Dyrekcję szkoły.
 5. Zadania Samorządu
  1. Przedstawia władzom szkoły opinię i potrzeby koleżanek i kolegów, spełnia wobec tych władz rolę rzecznika interesów ogółu społeczności uczniowskiej.
  2. Współdziałanie z władzami szkoły w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki i udzielanie niezbędnej pomocy
  3. Współdziałanie w rozwijaniu w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, turystyczno-krajoznawczych, organizowanie wypoczynku i rozrywki
  4. Inspirowanie do udziału w pracy społecznej- użytecznej w środowisku i szkole
  5. Zapobieganie konfliktom między uczniami nauczycielami poprzez zgłaszanie dyrektorowi szkoły lub opiekunom klas rozpoznanych problemów
  6. Informują ogół uczniów o swej działalności poprzez:
   1. spotkania Zarządu z przedstawicielami rad klasowych
   2. apele szkolne
   3. wywieszanie informacji w gablotach Samorządu
   4. pełnione raz w tygodniu dyżury w gabinecie Samorządu
   5. ogłoszenia podczas zajęć i na stronie internetowej ZSEL
 6. Wybory do organów Samorządu
  1. Spośród członków ustępującej Rady, Zarząd w terminie do 30 IX powołuje pięcioosobową Komisję Wyborczą (zwaną dalej Komisją);
   1. Komisja ustala termin i zasady przeprowadzania nowych wyborów,
   2. Komisja rozwiązuje się samoczynnie po przeprowadzeniu wyborów i ogłoszeniu wyników,
   3. w skład Komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące,
   4. Komisja przygotowuje karty wyborcze, na których znajduje się lista kandydatów.
  2. Wybory do organów Samorządu Uczniowskiego przeprowadzane są do końca października.
  3. W ciągu dwóch tygodni po ogłoszeniu terminu wyborów mogą być zgłaszani kandydaci do przyszłego Zarządu.
  4. Kandydatami mogą być wszyscy uczniowie klas I-III.
  5. Zgłaszać kandydatów mogą po otrzymaniu ich zgody:
   1. samorządy klasowe, wybierając kandydata z uczniów swojej klasy;
   2. organizacje szkolne, koła zainteresowań;
   3. sami zainteresowani.
  6. Wybory Zarządu są powszechne, tajne i równe.
  7. W ostatnim tygodniu przed wyborami odbywa się prezentacja kandydatów. Formę prezentacji ustala Komisja Wyborcza na wniosek zainteresowanych.
  8. Głosowanie odbywa się przez postawienie „x" przy nazwisku wybranej osoby.
  9. Funkcje w Zarządzie ustalane są zgodnie z liczbą zebranych głosów, według kolejności określonej w art. II, pkt. 2.
  10. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów uzyska jednakową liczbę głosów i nie pozwala to na ustalenie składu Zarządu, należy przeprowadzić dodatkowe wewnętrzne wybory wśród wybranych kandydatów.
  11. Wybory rad klasowych odbywają się w trybie i na warunkach ustalonych przez ogół uczniów danej klasy.
  12. Uczeń przestaje być członkiem Rady w następującym przypadku:
   1. po upływie kadencji,
   2. jeżeli w czasie kadencji otrzyma ocenę naganna z zachowania,
   3. na wniosek grupy uczniów na ogólnym zebraniu Samorządu udzielone mu zostanie votum nieufności (brak możliwości powrotu na pełniona funkcję w kolejnym roku szkolnym),
   4. jeśli członek Zarządu jest uczniem klasy czwartej technikum, należy przeprowadzić wybory uzupełniające,
  13. Osoby pełniące obecnie funkcje w Samorządzie Uczniowskim mogą ponownie kandydować w kolejnych wyborach
  14. Jeżeli któryś z członków Zarządu zostanie odwołany należy przeprowadzić wybory uzupełniające w przeciągu 2 tygodni szkolnych.
 7. Kompetencje władz Zarządu
  1. Przewodniczący organizuje prace Zarządu, prowadzi posiedzenia i jest reprezentantem Zarządu na zewnątrz.
  2. Wiceprzewodniczący przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności.
  3. Sekretarz odpowiada za dokumentację Zarządu.
  4. Skarbnik odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem Zarządu.
  5. Zarząd na wniosek przewodniczącego co 2 lata w tajnych wyborach powołuje dwóch opiekunów Samorządu.
  6. W wyjątkowych i umotywowanych sytuacjach Zarząd na wniosek przewodniczącego może zwrócić się do Dyrektora o odwołanie opiekunów samorządu. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku należy przeprowadzić wybory uzupełniające.
 8. Wybory Opiekunów Samorządu Uczniowskiego
  1. Wybory Opiekunów Samorządu należy przeprowadzić nie później niż 30 dni po przejęciu władzy nowego Zarządu.
  2. Wybory opiekunów Samorządu odbywają się w tajnym głosowaniu Zarządu.
  3. Do konkursu na opiekunów Samorządu mogą zgłosić się pedagodzy wchodzący w skład Rady Pedagogicznej.
  4. W momencie gdy nie wyłoni się żadnego kandydata na opiekuna Samorządu, osobę na to stanowisko może typować Dyrektor szkoły
 9. Posiedzenia Zarządu
  1. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu, zgodnie z harmonogramem pracy Zarządu
  2. Przewodniczący może zwoływać posiedzenia Zarządu poza ustalonym harmonogramem.
  3. Posiedzenia Zarządu mogą być również zwoływane w każdym czasie z inicjatywy co najmniej połowy członków Zarządu oraz na wniosek Dyrektora , Rady Pedagogicznej lub Rady Rodziców.
  4. W posiedzeniach Zarządu może brać udział z głosem doradczym Dyrektor szkoły lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Zarządu.
  5. Posiedzenia Zarządu są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa członków Zarządu (kworum).
  6. Sekretarz prowadzi księgę protokołów posiedzeń Zarządu.
  7. Do czasu następnego posiedzenia każdy z członków Zarządu ma prawo zapoznania się z protokołem i wniesienia poprawek do swojej wypowiedzi.
  8. Każdy protokół musi być podpisany przez członków Zarządu.
 10. Prawa i obowiązki członków Zarządu
  1. Członkowie Zarządu mają prawo do:
   1. wypowiadania własnej opinii na każdy omawiany temat
   2. głosowania na równych prawach we wszystkich decyzjach podejmowanych przez Zarząd
  2. Członkowie Zarządu mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w pracach Zarządu.
  3. Członkowie Zarządu są dla wszystkich uczniów przykładem pod względem zachowania, wysokiego poziomu kultury osobistej oraz dobrych wyników w nauce.
  4. Przewodniczący po ustaleniu z Zarządem i opiekunami Samorządu przedstawia Dyrekcji szkoły do końca września harmonogram pracy na każdy rok szkolny.
 11. Postanowienia końcowe

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

wrzesień 2017

 


Powrót