×
A A A

Stypendia

Na początku każdego roku szkolnego uczniowie i ich rodzice są informowani przez pedagogów i wychowawców klas o możliwości ubiegania się o następujące stypendia:

 • Prymus Pomorza i Kujaw
 • Prymus Zawodu Kujaw i Pomorza
 • Fundacja Anwil
 • Stypendium Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego
 • Stypendium Prezesa Rady Ministrów
 • stypendium szkolne (socjalne)
 • stypendia patronackie

Prymus Pomorza i Kujaw

Celem projektu jest zapewnienie wsparcia finansowego dla uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki i przedsiębiorczości uczących się w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych w regionie kujawsko-pomorskim.

O stypendium może się ubiegać uczeń, który spełni łącznie warunki:

 • jest mieszkańcem województwa kujawsko-pomorskiego,
 • uzyskał w jednym z dwóch poprzednich lat szkolnych tytuł finalisty lub laureata konkursu lub olimpiady dotyczy matematyki, przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, przedsiębiorczości,
 • uzyskał w poprzednim roku szkolnym co najmniej jedną ocenę celującą lub bardzo dobrą spośród przedmiotów: przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki, przedsiębiorczości, realizowanych jako obowiązkowe zajęcia edukacyjne,
 • uzyskał co najmniej dobrą ocenę z zachowania.

Wnioski należy złożyć do końca września - regulamin przyznawania stypendium (.pdf)

Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza

O stypendium może się ubiegać uczeń, który spełni łącznie warunki:

 • uczęszcza do szkoły zawodowej na terenie województwa kujawsko – pomorskiego,
 • uzyskał promocję do klasy programowo wyższej, w której będzie kontynuować naukę przez co najmniej 2 semestry szkolne;
 • jest uczniem co najmniej klasy II szkoły zawodowej (technikum, zasadnicza szkoła zawodowa);
 • uzyskał w ostatnim, zakończonym roku szkolnym średnią ocen z 3 dowolnie wybranych przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych (z wyłączeniem praktyk zawodowych) na poziomie nie niższym niż: w przypadku uczniów szkół branżowych 4,00, w przypadku uczniów technikum, którzy byli laureatami bądź finalistami 4,00, natomiast w przypadku pozostałych uczniów technikum 5,33(średnia obliczona w oparciu o świadectwo szkolne z poprzedniego roku nauki, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń oraz co najmniej dobra ocena z zachowani),
 • uczniowie ubiegający się o stypendium mogą otrzymać dodatkowe punkty za: odbyte staże zawodowe, praktyki letnie lub pracę w zawodzie, którą można udokumentować: zaświadczenia dotyczące staży zawodowych oraz dodatkowych praktyk może wystawić szkoła.
 • Wnioski należy złożyć do końca września.

  Szkolne

  O stypendium mogą ubiegać się uczniowie mieszkający na terenie gminy/miasta Włocławek, osiągający dochód miesięczny nie wyższy niż 600 zł. netto na osobę w rodzinie. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można odebrać w szkole u pedagogów w pok. 27, następnie wypełnione należy składać przeważnie do 15 września danego roku szkolnego do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Włocławek.

  Uczniowie mieszkający poza terenem gminy/miasta Włocławek w sprawie stypendium szkolnego powinni zgłosić się do właściwych sobie ośrodków pomocy społecznej.

  Fundacja Anwil

  Program stypendialny "Primi inter pares" skierowany do najzdolniejszych uczniów VIII klas szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych z Włocławka i powiatu włocławskiego. W tegorocznej edycji programu Fundacja przyzna 50 stypendiów. Wzorem lat ubiegłych, na wsparcie finansowe mogą liczyć osoby wyróżniające się wysoką średnią ocen, a także szczególnymi osiągnięciami w dziedzinie nauki, sportu i kultury oraz zaangażowaniem społecznym.

  Wnioski należy dostarczyć do Fundacji do 12 września.

   


  Powrót