×
A A A

Stypendia

Na początku każdego roku szkolnego uczniowie i ich rodzice są informowani przez pedagogów i wychowawców klas o możliwości ubiegania się o następujące stypendia:

 • Prymus Pomorza i Kujaw
 • Prymus Zawodu Kujaw i Pomorza
 • Anwil dla Włocławka
 • Stypendium Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego
 • Stypendium Prezesa Rady Ministrów
 • stypendium szkolne (socjalne)
 • stypendia patronackie

Prymus Pomorza i Kujaw

Celem projektu jest zapewnienie wsparcia finansowego dla uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki i przedsiębiorczości uczących się w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych w regionie kujawsko-pomorskim.

O stypendium może się ubiegać uczeń, który spełni łącznie warunki:

 • jest mieszkańcem województwa kujawsko-pomorskiego,
 • uzyskał w jednym z dwóch poprzednich lat szkolnych tytuł finalisty lub laureata konkursu lub olimpiady dotyczy matematyki, przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, przedsiębiorczości,
 • uzyskał w ostatnim zakończonym roku szkolnym minimum jedną najwyższą ocenę klasyfikacyjną z przynajmniej jednego spośród wymienionych przedmiotów: przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki, przedsiębiorczości.

Wnioski należy złożyć do końca września - regulamin przyznawania stypendium (.pdf)

Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza

O stypendium może się ubiegać uczeń, który spełni łącznie warunki:

 • uczęszcza do szkoły zawodowej na terenie województwa kujawsko – pomorskiego,
 • uzyskał promocję do klasy programowo wyższej, w której będzie kontynuować naukę przez co najmniej 2 semestry szkolne;
 • jest uczniem co najmniej klasy II szkoły zawodowej (technikum, zasadnicza szkoła zawodowa);
 • uzyskał w ostatnim, zakończonym roku szkolnym średnią ocen z 3 dowolnie wybranych przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych (z wyłączeniem praktyk zawodowych) na poziomie nie niższym niż: w przypadku uczniów szkół branżowych 4,00, w przypadku uczniów technikum, którzy byli laureatami bądź finalistami 4,00, natomiast w przypadku pozostałych uczniów technikum 5,33(średnia obliczona w oparciu o świadectwo szkolne z poprzedniego roku nauki, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń oraz co najmniej dobra ocena z zachowani).
 • Wnioski należy złożyć do końca września.

  Szkolne

  O stypendium mogą ubiegać się uczniowie mieszkający na terenie gminy/miasta Włocławek, osiągający dochód miesięczny nie wyższy niż 528 zł. netto na osobę w rodzinie. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można odebrać w szkole u pedagogów w pok. 27, następnie wypełnione należy składać przeważnie do 15 września danego roku szkolnego do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Włocławek.

  Uczniowie mieszkający poza terenem gminy/miasta Włocławek w sprawie stypendium szkolnego powinni zgłosić się do właściwych sobie ośrodków pomocy społecznej.

  Anwil dla Włocławka

  Fundacja ANWIL dla Włocławka ogłosiła program stypendialny skierowany do zdolnych i zaangażowanych uczniów zamieszkałych w mieście Włocławek, gminie Brześć Kujawski, gminie Fabianki, gminie Lubanie i gminie wiejskiej Włocławek i uczęszczających do szkół na terenie miasta Włocławka, gminy Brześć Kujawski, gminy Fabianki, gminy Lubanie i gminy wiejskiej Włocławek. Program adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych i ma na celu wsparcie ich uzdolnień i talentów.

  O przyznanie stypendium mogą ubiegać się uczniowie, spełniający następujące warunki:

  • osiągnęli średnią z przedmiotów na świadectwie z ubiegłego roku szkolnego 4,80 lub wyższą,
  • legitymują się udokumentowanymi szczególnymi osiągnięciami w dziedzinie nauki, sportu, kultury,
  • angażują się w działania społeczne.

  Wnioski należy dostarczyć do Fundacji do 24 września.

   


  Powrót