logo szkoły

Zespół Szkół Elektrycznych

we Włocławku

Historia Zespołu Szkół Elektrycznych.


Początki funkcjonowania Zespołu Szkół Elektrycznych we Włocławku

Historia Zespołu Szkół Elektrycznych we Włocławku sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Na początku w różnych lokalizacjach miasta funkcjonowały klasy o profilu elektrycznym, które w 1970 roku weszły w skład Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2. W oparciu o ich bazę, w następnym roku utworzono Technikum Elektryczne. Szkole o nowym kierunku kształcenia nadano imię generała Aleksandra Zawadzkiego, które anulowano w 1991 roku. Technikum Elektryczne było wówczas częścią Zespołu Szkół Zawodowych nr 2, mieszczącego się przy ul. Nowomiejskiej. W związku z narastająca liczbą klas konieczne okazało się wyodrębnienie szkoły elektrycznej.

Zarządzenie powołujące Zespół Szkół Elektrycznych
Zarządzenie powołujące Zespół Szkół Elektrycznych.

Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 we Włocławku jako samoistna placówka oświatowa powołany został zarządzeniem z upoważniana Wojewody Bydgoskiego przez Kuratora Okręgu Szkolnego z 15 lutego 1974 roku. W tymże samym roku Zespół Szkół Elektrycznych przeniesiony został do nowo oddanego obiektu przy ul. Toruńskiej 77/83. Kompleks budynków nowotworzonej szkoły powstał jako inwestycja towarzysząca budowie Zakładów Azotowych Włocławek. W założeniu cały obiekt miał być kombinatem szkół zawodowych z dominującymi kierunkami: elektrycznym oraz mechanicznym. Względy organizacyjne wymogły jednak podział na dwie odrębne placówki: Zespół Szkół Elektrycznych i Zespół Szkół Mechanicznych.

Sadzenie drzew przed wejściem do nowopowstałego budynku szkoły
Każda historia ma swój początek - nasza też..

Obiekt, który stał się siedzibą Zespołu Szkół Elektrycznych, choć budowany z rozmachem, miał wiele braków i nie był w pełni przygotowany do swej roli. Warsztaty szkolne oddano do użytku rok później, pływalnię dopiero w 1981 roku. Wiele pomieszczeń dydaktycznych trzeba było adaptować i modernizować. Największym zaś mankamentem okazał się brak sali gimnastycznej. Aby częściowo rozwiązać problem, jedną z sal wyposażono w przyrządy do ćwiczeń siłowych.

Następne lata istnienia Zespołu Szkół Elektrycznych to wyraz dążeń do unowocześnienia struktury organizacyjnej oraz bazy dydaktycznej. W roku powstania Zespół Szkół Elektrycznych we Włocławku tworzyły: Technikum Elektryczne, Zasadnicza Szkoła Elektryczna, Zasadnicza Szkoła Elektryczna Dokształcająca, Liceum Zawodowe, Policealne Studium Zawodowe, Technikum dla Dorosłych. W latach osiemdziesiątych dołączyło do nich Technikum Elektroniczne.

Po 1991 roku szczególny nacisk położono na rozwój kierunków informatycznych. Nauczaniem obsługi komputera objęto większość klas, a specjalistyczne wykształcenie, w tym kierunku zapewniało powstałe w latach dziewięćdziesiątych Technikum Informatyczne.

Akt przyjęcia do Stowarzyszenia Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych
Akt przyjęcia do Stowarzyszenia Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych.

27 września 1995 roku Zespół Szkół Elektrycznych we Włocławku przyjęty został do Stowarzyszenia Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych.

Miarą zachodzących w Zespole Szkół Elektrycznych przemian jest utworzenie w 1999 roku Liceum Technicznego oraz otwarcie w roku szkolnym 2002/2003 Liceum Profilowanego. Porównując początkowe lata istnienia Zespołu Szkół Elektrycznych z latami dziewięćdziesiątymi trzeba podkreślić, iż dawniej dominujące kierunki elektryczne wypierane są coraz bardziej przez elektroniczne i informatyczne. W szkole funkcjonowała także Szkoła Policealna.

Kierunki i zawody kształcenia

W ciągu swojej działalności na rynku edukacyjnym Zespół Szkół Elektrycznych we Włocławku stwarzał młodzieży szkolnej możliwość kształcenia się w takich specjalnościach i zawodach jak np.:

 • elektryczna i elektroniczna automatyka przemysłowa
 • elektromechanika ogólna
 • elektroenergetyka
 • telekomunikacja
 • elektronika ogólna
 • energoelektronika
 • eksploatacja sprzętu informatycznego
 • elektroniczne maszyny i systemy cyfrowe
 • maszyny i aparaty elektryczne
 • elektromechanik urządzeń przemysłowych
 • energetyka cieplna
 • elektromechanik sprzętu gospodarstwa domowego
 • monter RTV
 • zarządzanie informacją
 • instalacje elektryczne
 • systemy i sieci komputerowe
 • aplikacje internetowe
 • grafika komputerowa
 • elektryk
 • elektromechanik
 • technik budownictwa
 • technik elektryk
 • technik elektronik
 • technik informatyk
 • technik teleinformatyk
 • technik programista
 • technik automatyk

Proces kształcenia

Nowatorstwo pedagogiczne szkoły wyraża się ciągłym wdrażaniem innowacyjnych programów nauczania, opracowywanych przez nauczycieli przedmiotów kierunkowych, przygotowaniem uczniów do wielu konkursów, olimpiad oraz udziałem w projektach, w tym projektach unijnych.

W 2002 roku w skład Zespołu Szkół Elektrycznych wchodziły szkoły ponadpodstawowe: Technikum Elektryczne, Technikum Elektroniczne, Technikum Informatyczne, Liceum Zawodowe oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Szkoły te przekształcone zostały w szkoły ponadgimnazjalne.

W 2006 roku uchwałą Rady Miasta Włocławek szkoły funkcjonujące w Zespole Szkół Elektrycznych otrzymały nazwę wraz numeracją: Technikum Nr 4 w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku, Liceum Profilowane nr IV w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku, Technikum Uzupełniające nr 4 w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku, Szkoła Policealna nr 5 w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku. W 2007 roku powołano Technikum Uzupełniające dla Dorosłych nr 5 w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku, które było kontynuacją Technikum Wieczorowego. Kształcone zwody w tym czasie to technik elektryk, technik elektronik i technik informatyk oraz elektryk i elektromechanik. W roku szkolnym 2007/2008 rozpoczęto w szkole kształcić uczniów w zawodzie technik teleinformatyk. W 2009 roku ostatnie oddziały Liceum Profilowanego o profilu zarządzanie informacją ukończyły szkołę. Późniejsze zmiany ustroju szkolnego spowodowały, że ten rodzaj szkoły zakończył swoje istnienie. Z końcem roku szkolnego 2014/2015 uczniowie ostatniej klasy Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 5 zakończyli naukę w tego typu szkole, uzyskując dyplomy technika elektryka oraz świadectwa dojrzałości. Z początkiem roku szkolnego 2015/2016 w Zasadniczej Szkole Zawodowej utworzony został nowy kierunek kształcenia - monter elektronik.

W roku szkolnym 2017/2018 ostatnia klasa Zasadniczej Szkoły Zawodowej ukończyła naukę w szkole w zawodach elektryk i monter elektronik. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku przekształcona została w 2017 roku w Branżową Szkołę I-stopnia nr 3 w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku. Zgodnie z założeniami reformy edukacji z dniem 1 września 2019 roku dotychczasowe 4-letnie Technikum przekształcono w Technikum 5-letnie. W 2019 roku po 21 latach pracy zakończył swoją działalność Uczniowski Klub Sportowy UKS Elektryk.

W roku szkolnym 2019/2020 rozpoczęto kształcenie uczniów w zawodzie technik programista, który cieszy się dużym interesowaniem wśród uczniów mających uzdolnienia w kierunku nauk ścisłych. Potrzeby lokalnego rynku pracy oraz współpraca szkoły z firmami były inspiracją do rozpoczęcia kształcenia od roku szkolnego 2021/2022 w zawodzie technik automatyk.

Wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz fakt, że wielu nauczycieli posiada uprawnienia egzaminatorów pozwala dostosowywać metody pracy z uczniami, czego efektem jest wysoka zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Szkoła dla swoich uczniów pełni funkcję ośrodków egzaminacyjnych, gdzie przeprowadzane są egzaminy zawodowe.

Międzynarodowa współpraca

Wymiana doświadczeń we włocławskim Elektryku prowadzona jest także na gruncie międzynarodowym. W szkole szuka się inspiracji oraz dobrych praktyk, które wdrażane są i przynoszą wymierne efekty. W latach 90-tych rozpoczęto międzynarodową współpracę Zespołu Szkół Elektrycznych we Włocławku ze szkołą zawodową w Győngyős na Węgrzech. Pierwsza wizyta uczniów oraz nauczycieli na Węgrzech odbyła w 1998 roku, w tym samym roku we Włocławku odbyła się rewizyta. Następny wyjazd odbył się w 2002 roku z rewizytą w 2003 roku. Kolejne wizyty wraz z rewizytą delegacji obydwu szkół odbyły się w czerwcu oraz we wrześniu 2009 roku. Ostatni wyjazd delegacji z Włocławka na Węgry odbył się w marcu 2014 roku z rewizytą we wrześniu 2014 roku. Wyjazdy zorganizowane zostały w ramach międzynarodowego programu Comenius pod nazwą „Alternatywna energia - teraźniejszość i przyszłość energetyki”.

W 2022 roku w ramach programu Erasmus+ pn „Poznanie i wykorzystanie dobrych praktyk w zakresie rozwoju kształcenia zawodowego jako dobrej alternatywy dla kształcenia ogólnego poprzez wizyty w Turyngii” dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych we Włocławku wraz dyrektorami szkół zawodowych Miasta Włocławek wziął udział w wyjedzie studyjnym do Erfurtu. W programie wyjazdu znalazła się tematyka dotycząca kształcenia dualnego, landowych centów kształcenia zawodowego, systemu dworactwa zawodowego, systemu egzaminowania, pensum nauczycieli, urlopów do poratowania zdrowia, a także omówione zostało kształcenie uczniów niepełnosprawnych w ramach kształcenia specjalnego.

Zmiany modernizacyjne obiektów szkoły

Zmianom specjalności kształcenia na bieżąco towarzyszyła modernizacja budynków, tworzenie nowych pracowni oraz klasopracowni. Rozwój specjalności informatycznej, której początkiem była w 1977 roku pracownia z mikrokomputerami MERA, zaowocował powstaniem szeregu stale unowocześnianych pracowni połączonych w sieć komputerową ze stałym dostępem do Internetu. Do tej samej sieci komputerowej są podłączone komputery w pracowniach elektronicznych, bibliotece i w salach dydaktycznych w różnych częściach szkoły. Dzięki usilnym staraniom dyrekcji i wsparciu wielu podmiotów od 2005 roku w szkole powstało siedem nowych pracowni komputerowych, pracownia teleinformatyczna, pracownia elektroniczna, wzbogacone o sprzęt renomowanych firm światowych. Obecnie w szkole funkcjonuje 21 specjalistycznych pracowni zawodowych.

Integralną częścią szkoły były warsztaty, które podobnie jak baza nauczania teorii ulegały ciągłym przeobrażeniom. Warsztaty w trakcie swojego funkcjonowania świadczyły odpłatnie usługi dla firm oraz osób fizycznych. Uzyskane dzięki temu środki czyniły je jednostką samofinansującą, co odgrywało niebagatelną rolę w budżecie szkoły. W 2005 roku warsztaty szkolne zostały zlikwidowane. Zajęcia praktyczne uczniów, kształcących się w zawodach elektrycznych przejęte zostało przez nowoutworzone na terenie miasta Włocławek Centrum Kształcenia Praktycznego, podległe Centrum Doskonalenia i Edukacji Nauczycieli (obecnie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego).

Przez wiele lat trwała przebudowa i modernizacja Zespołu Szkół Elektrycznych. W 2006 roku powstał projekt przebudowy szkoły. W kolejnym roku rozpoczęto prace budowlane. Szeroko zakrojone działania objęły modernizację pływalni, boisk sportowych, wymianę stolarki okiennej, termomodernizację oraz wykonanie estetycznej elewacji budynku.

Budynek główny otoczony rusztowaniami.
Termoizolacja budynku głównego.

W części pomieszczeń po byłych warsztatach szkolnych stworzono nowe pracownie.

Wnętrze przyszłej pracowni 318. Na podłodze warstwa gruzu. W tle z lewej strony rusztowanie. Na ścianach przemysłowe kaloryfery.
Adaptacja pomieszczeń po warsztatach szkolnych.

Poważną inwestycją była budowa kompleksu boisk sportowych w ramach rządowego programu „MOJE BOISKO - ORLIK 2012”, dzięki któremu szkoła zyskała boiska do piłki nożnej, siatkowej oraz piłki koszykowej.

Uroczyste otwarcie ORLIKA miało miejsce w listopadzie 2009 roku. W marcu 2009 r. rozpoczęto budowę długo oczekiwanej nowoczesnej sali sportowej w miejscu byłych warsztatów szkolnych. Nowy obiekt został oddany do użytku we wrześniu 2010 roku.

Szerokie ujęcie wnętrza hali sportowej z poziomu podłogi. Na pierwszym planie z prawej strony piłka do kosza. W tle, w lewym górnym rogu, tablica elektroniczna.
Hala sportowa.

W 2011 roku zmodernizowano parking szkolny, położono kostkę brukową, zwiększono ilość miejsc parkingowych przy budynku szkoły. Teren został zabezpieczony nową bramą wjazdową oraz oświetlony. Stopniowo wykonywane są nasadzenia drzewek i krzewów na terenach zielonych wokół szkoły.

Przebudowa parkingu - gruzowisko po zdjęciu starej, betonowej nawierzchni
Przebudowa parkingu.

W 2012 roku rozpoczęła się modernizacja sieci ciepłowniczej z wymianą armatury oraz doprowadzeniem przyłączy ciepłej wody do łazienek szkolnych. W 2013 roku zakończono proces termomodernizacji budynku szkoły.

W 2018 roku budynek Zespołu Szkół Elektrycznych we Włocławku został wyodrębniony w jednolitą, niezależną bryłę. Zlikwidowany został łącznik pomiędzy Państwową Uczelnią Wyższą (wcześniej Zespołem Szkół nr 5) a szkołą. W tej części szkoły dobudowano zewnętrzną klatkę schodową, stanowiącą dodatkowe wyjście ewakuacyjne. Przeniesiona została także pracownia wysokich napięć (419) oraz utworzona 24-stanowiskowa pracownia języka angielskiego zawodowego (420). Z projektu unijnego pn Szkoła Zawodowców wyposażono w nowoczesny sprzęt dydaktyczny pracownię informatyczną 407. W związku z tzw. podwójnym naborem w roku szkolnym 2019/2020 w nowe miejsce przeniesione zostały szatnie szkolne, a na ich miejscu powstały dwie informatyczne pracownie zawodowe (411 i 411A).

Stawiając na ekologię szkole w kwietniu 2022r. uruchomiono instalację fotowoltaiczną o mocy 50kWp, dzięki której zmniejszono auto konsumpcję energii elektrycznej.

Panele fotowoltaiczne na dachu budynku głównego.
Panele fotowoltaiczne.

Współpraca szkoły z otoczeniem społeczno-gospodarczym

Rozwój technologiczny w kształconych zwodach powoduje potrzebę ciągłego zacieśnienia współpracy z pracodawcami. Zespół Szkół Elektrycznych we Włocławku współpracuje z otoczeniem społeczno-gospodarczym obejmującym region a także szersze granice tj. obręb całego kraju. Zespół Szkół Elektrycznych we Włocławku współpracuje z około 100 podmiotami z branży elektrycznej, elektronicznej, informatycznej, teleinformatycznej, programistycznej, energetycznej, chemicznej, produkcji tworzyw sztucznych, automatyki oraz telekomunikacji, z czego ok. 30 partnerów można nazwać bardzo aktywnymi. Mile postrzegana jest zmiana mentalności pracodawców, którzy zaczynają brać także odpowiedzialność za praktyczne wykształcenie naszych uczniów, bo to oni w przyszłości będą ich pracownikami.

Zapoczątkowane w 2010 roku kontakty z gdańską firmą: SATEL producentem urządzeń alarmowych umożliwiło szkole w 2012 roku uruchomienie specjalistycznej pracowni elektronicznych systemów alarmowych Satel.

Pracownia systemów alarmowych firmy SATEL. Stanowiska do konfiguracji urządzeń
Pracownia systemów alarmowych firmy SATEL.

W pracowni znajdują się stanowiska uczniowskie służące do programowania systemów alarmowych, kontroli dostępu oraz monitoringu alarmów. Uczniowie kształcący się w zawodzie technik elektronik poznają zasady projektowania i programowania systemów alarmowych oraz obsługę i montaż zaawansowanych technicznie urządzeń elektronicznych. Od tamtego czasu szkoła realizuje projekt edukacyjny Edu-Satel, który umożliwia szkole dostęp do najnowszych technologii z dziedziny kontroli dostępu oraz zabezpieczenia budynków w zależności od ich funkcji.

Dzięki współpracy z firmą WIKA Polska, która trwa od 2012 roku oraz niemieckim Centralnym Wydziałem ds. Szkolnictwa za Granicą (od 2013 roku rozpoczęliśmy jako pierwszy na świecie w technikum pilotażowy program szkoleń DSD (Deutsches Sprachdiplom / Niemiecki Dyplom Językowy) skierowany dla uczniów Technikum nr 4 w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku. Pandemia spowodowała osłabienie działań w tym zakresie.

Od roku szkolnego 2013/2014 Zespół Szkół Elektrycznych rozpoczął formalną współpracę z firmami: Detal-Met, Cheko i Opakofarb w zakresie utworzenia klas patronackich. Umowy trwały do 2018 roku. Z firmą Opakofarb współpraca nadal trwa. Firmy te objęły wybrane klasy patronatem. Efektem współpracy jest sukcesywne doposażanie szkoły w sprzęt dydaktyczny. Ponadto firmy dla najlepszych uczniów fundowały szkolenia specjalistyczne oraz organizowały także dodatkowe praktyki. Dla najlepszych uczniów fundowane są nagrody oraz stypendia patronackie.

Współpraca z włocławską firmą elektroniczną Renex rozpoczęła się w 2014r. i jest kontynuowana do dzisiaj. Dzięki pomocy możliwe było wyposażenie pracowni elektronicznych w sprzęt do montażu i napraw elektroniki precyzyjnej oraz dostarczanie podzespołów elektronicznych.

We współpracy z firmą Molex z Rokitek k. Tczewa szkoła pozyskała osprzęt i urządzenia do montażu sieci światłowodowej. W 2014 roku w szkole powstał główny szkielet sieci komputerowej opartej na technologii światłowodowej. Montaż szkolnej sieci światłowodowej wsparła włocławska spółka Aski. Wykonawcami sieci byli nauczyciele i uczniowie szkoły. Od roku 2018 Internet dostarczany jest do szkoły za pomącą światłowodu w postaci sygnału szerokopasmowego. We współpracy z firmą Slican z Bydgoszczy szkoła pozyskała w 2014 roku zestaw do programowania central telekomunikacyjnych. Firma sukcesywnie wspiera szkołę w sprzęt oraz szkolenia branżowe skierowane do nauczycieli. Firma TME (Transfer Multisort Elektronik Sp. z o. o.) z Łodzi - największy dystrybutor komponentów elektronicznych w Europie Centralnej i Wschodniej w ramach współpracy dostarcza szkole sprzęt elektroniczny oraz komponenty, które wykorzystane są w pracowniach elektronicznych.

Na podstawie podpisanego porozumienia Stowarzyszenie Elektryków Polskich oddział we Włocławku doposaża pracownie elektryczne i uczestniczy w procesie zdobywania uprawnień energetycznych eksploatacyjnych do 1 kV przez uczniów kończących naukę.

Od roku szkolnego 2016/2017 w „Elektryku” funkcjonuje patronacka pracownia automatyki ORLEN Serwis, w której realizowany jest program - Klasa Automatyków. Spółka ORLEN Serwis S.A jest partnerem dydaktycznym Zespołu Szkół Elektrycznych, a zawarta umowa o współpracy dotyczy zawodów: technik automatyk, technik elektryk, technik elektronik. Pracownicy Orlen Serwis współprowadzą w szkole zajęcia z automatyki. Ponadto firma umożliwia realizację praktyk i staży, wizyt studyjnych, finansuje doposażenie pracowni patronackiej. Wielu absolwentów szkoły, objętych programem firmy znalazło zatrudnienie w spółce ORLEN Serwis.

W 2017 roku podpisane zostało porozumienie o współpracy z firmą Berry Superfos - potentatem w skali światowej w produkcji opakowań z tworzyw sztucznych. Pod koniec 2017 firma Berry Superfos przekazała szkole sprzęt i oprogramowanie, służące do nauki grafiki komputerowej – pracownia cały czas jest udoskonalana i doposażania. W kwietniu 2018 roku nastąpiło uroczyste otwarcie pracowni grafiki komputerowej pod patronatem Berry Superfos.

Dzięki realizacji projektu grantowego Fundacji Anwil dla Włocławka w ramach I edycji konkursu „Uczę się z ANWILEM” oraz wsparciu firm: Detal-Met, Teutonia, Renex w 2017 roku w szkole zaprojektowano i wykonano łazika marsjańskiego. Pozyskano także rower prądotwórczy, na którym uczniowie wykonują różne pomiary i doświadczenia związane z oszczędzaniem energii elektrycznej. Projekt nosił tytuł: „Energia alternatywna - teraźniejszość i przyszłość praktycznego wykorzystywania w szkole”. W 2018 roku dzięki realizacji kolejnego projektu grantowego Fundacji Anwil dla Włocławka w ramach II edycji konkursu „Uczę się z ANWILEM” zaprojektowano i wykonano dwa zestawy stanowisk dydaktycznych do nauki tworzenia inteligentnych systemów sterowania budynków. Projekt nosił tytuł: „Programowanie i montaż systemów inteligentnych budynków - jakie to proste!”.

W 2018 roku WIKA Polska przekazała środki finansowe na doposażenie pracowni elektronicznej. W roku szkolnym 2017/2018 spółka Energa-Operator przekazała środki finansowe na doposażenie patronackiej pracowni elektrycznej.

Współpraca z Energa-Operator S.A. podjęta w styczniu 2019 roku pozwoliła na zmodernizowanie i wyposażenie w pomoce dydaktyczne pracowni elektrycznej. Współpraca ma stały charakter i obejmuje wizyty w elektrowni wodnej, pokazy prac eksploatacyjnych w energetyce, uczestnictwo w projektach, dzięki którym zdobywane są dodatkowe środki finansowe na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni. W 2019r. podpisana została umowa patronacka z firmą RUN Chłodnia, która trwa do dzisiaj. Obejmuje opieką zawody eklektyczne i automatyki.

Dzięki zaangażowaniu firm wspierających szkołę możliwe jest ciągłe zdobywanie nowych umiejętności przez uczniów i nauczycieli. Firma Renex wspiera szkołę fundując m in. szkolenia certyfikujące uczniów ESD i IPC, obejmujące nowoczesne metody montażu i napraw pakietów elektronicznych oraz elektryczności statycznej – ochrony urządzeń elektronicznych (w ostatnich latach ok. 250 uczniów odbyło szkolenia – większość to szkolenia projektowe). Dzięki wsparciu firmy Berry Supefos nastąpiło szkolenie nauczycieli z obsługi programów typu CAD - Solid Works. W szkole zrealizowano szkolenia certyfikujące nauczycieli „Nowoczesne metody montażu i napraw pakietów elektronicznych w tym zawierających komponenty działające w przestrzeni kosmicznej”. Wieloletnia współpraca ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich - oddział włocławski daje możliwości uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego energetycznego do 1 kV. (rocznie ok. 40 uczniów i nauczycieli). W ostatnich latach dla wielu uczniów zrealizowano w lokalnych firmach dodatkowe staże oraz dodatkowe praktyk. W lokalnych firmach zrealizowano także szereg wizyt studyjnych (w latach 2016-2023 ok. 300 uczniów szkoły uczestniczyło w wizytach studyjnych w firmach na terenie kraju). Od wielu lat firmy wpierają szkołę w temacie odnawialnych źródeł energii – OZE. Od roku 2018 prowadzone są corocznie zajęcia dodatkowe przy współudziale firm z branży fotowoltaicznej (Eprosument S.A., Mistral Energy) zakończone certyfikatem (ok. 20 uczniów rocznie). Szkoła uzyskuje także wsparcie ze strony Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości.

W roku 2022 podpisana została umowa z Państwową Akademią Nauk Stosowanych we Włocławku, która dotyczy m in. wsparcia w kształconych zawodach, w tym możliwości korzystania z nowoczesnych pracowni Centrum Technologicznego uczelni. W 2023 roku podpisane zostały dwie umowy patronackie z firmami: RUN Chłodnia oraz LPP.

W roku szkolnym 2018/2019 w Zespole Szkół Elektrycznych realizowany był projekt „CHEMIA Z ANWILEM” we włocławskim „Elektryku” – doświadczaj i eksperymentuj techniką chemii w małej skali” finansowanego ze środków Fundacji „ANWIL dla Włocławka” w ramach konkursu grantowego „Uczę się z ANWILEM” – III edycja. Realizacja projektu polegała na przeprowadzaniu eksperymentów chemicznych, na zajęciach pozalekcyjnych.

W roku szkolnym 2019/2020 dzięki projektowi "Od elektryka do automatyka" – obsługa i programowanie sterowników logicznych PLC finansowanego ze środków Fundacji „ANWIL dla Włocławka” w ramach konkursu grantowego „Uczę się z ANWILEM” – IV edycja uczniowie Zespołu Szkół Elektrycznych we Włocławku zapoznali się z rozwiązaniami w zakresie automatyki przemysłowej oraz zbudowali edukacyjne stanowiska treningowe zawierające sterowniki logiczne PLC oraz urządzenia peryferyjne. W roku szkolnym 2020/2021 dzięki środkom finansowych Fundacji „ANWIL” w ramach konkursu grantowego „Uczę się z ANWILEM” – V edycja realizowany był projekt "Od elektryka do automatyka - 2.0 oraz obserwacje tła kosmicznego w Zespole Szkół Elektrycznych. W pierwszej części projektu uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych przeprowadzili rozbudowę stworzonych w poprzedniej edycji konkursu edukacyjnych stanowisk treningowych zawierających sterowniki logiczne PLC. Druga część projektu dotyczyła budowy zestawu anten i sprzętu umożliwiającego obserwację elektromagnetycznego tła kosmicznego wysyłanego przez obiekty astronomiczne oraz odbiór ciekawych sygnałów jak obsługa ruchu lotniczego, praca amatorskich urządzeń nadawczych.

W roku szkolnym 2020/2021 w ramach programu ANWIL "Wybieram sport - skreślam nudę" realizowany był również projekt Skreślam nudę, wybieram sport z "Elektrykiem". Projekt odbył się w formie imprezy sportowej obejmującej gry zespołowe i zabawy. Inicjatywa ta zrealizowana została z myślą o potrzebie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, którą czas pandemii znacznie ograniczył oraz potrzebie propagowania wiedzy na temat zdrowego stylu życia. W roku szkolnym 2021/2022 w ramach konkursu grantowego „Uczę się z ANWILEM” – VI edycja realizowany był projekt "„Od elektryka do automatyka” - 3.0 - obsługa i programowanie modułów logicznych w Zespole Szkół Elektrycznych. Dzięki projektowi uczniowie zbudowali 16 stanowisk edukacyjnych wyposażonych w moduł logiczny EATON EASY-E4 oraz zestaw symulacyjny KA-LOGO!-IO-Simulator.

Również w roku szkolnym 2021/2022 w ramach programu ANWIL "Wybieram sport - skreślam nudę" realizowany był również projekt Skreślam nudę, wybieram sport z "Elektrykiem". Projekt odbył się w formie imprezy sportowej obejmującej gry zespołowe i zabawy. W 2022 r. dzięki programowi Fundacji Anwil pn. „Zielono Nam” realizowany był projekt Włocławski Eko-Elektryk z ANWILEM - szkolny projekt ochrony przyrody ,,Poznaję, szanuję i chronię przyrodę”. W 2023 r. szkoła ponownie przystąpiła do programu „Zielono Nam - II edycja” z projektem Włocławski Eko-Elektryk z Anwilem 2.0 – Szkolny Projekt Ochrony Przyrody „Oszczędzaj wodę i energię”. W roku szkolnym 2023/2024 realizowany był kolejny projekt z konkursu grantowego „Uczę się z ANWILEM” – VIII edycja pt. „Od elektryka do automatyka - 4.0. Technika pneumatyki przemysłowej”.

Aktywność społeczności szkolnej w realizacji Budżetów Obywatelskich Miasta Włocławek

Społeczność Zespołu Szkół Elektrycznych we Włocławku wykazuje się dużą aktywnością oraz pomysłowością w Budżetach Obywatelskich Miasta Włocławek. Tak też w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017 Miasta Włocławek, w roku 2018 zrealizowana została budowa kompleksu sportowego, w skład którego wchodzą: boisko do piłki plażowej, dwa korty tenisowe, rzutnia do pchnięcia kulą, skocznia do skoku w dal, 100 m bieżni o nawierzchni poliuretanowej.

W głosowaniu uzyskano 700 głosów, a koszt inwestycji wyniósł 700 000,00 zł.

W ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Włocławek 2019, w 2020 roku wokół kompleksu boisk Orlik 2012 dokończona została budowa bieżni lekkoatletycznej o powierzchni poliuretanowej, wybudowana została ogólnodostępna siłownia napowietrzna, parkur oraz boisko do badmintona. Dokonano montażu urządzeń małej architektury, przebudowane zostały chodniki, zamontowano nowe oświetlenie terenu oraz powstało kilka dodatkowych miejsc parkingowych. W głosowaniu uzyskano 4811 głosów, a koszt inwestycji wyniósł 799 500,00 zł.

Z Budżetu Obywatelskiego 2020 Miasta Włocławek w roku 2022 dokonano zagospodarowania placu rekreacyjnego pomiędzy budynkami Zespołu Szkół Elektrycznych w ramach zadania inwestycyjnego o nazwie Sport i rekreacja projekt „Zdrowe Zazamcze”.

W szkole powstał plac rekreacyjny wraz podjazdem dla osób niepełnosprawnych. W głosowaniu uzyskano 4 603 głosy, Inicjatywę projektu przeprowadzono wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 22 we Włocławku. Koszt inwestycji wyniósł 559 000,00 zł.

Efekty kształcenia

Pokolenia pracujących nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, uczących się w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku uczniów, ich rodziców zawsze dbały i zabiegały przede wszystkim o właściwą jakość kształcenia i wychowania. Spowodowało to, że obecnie wielu kandydatów do podjęcia nauki w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku ma już właściwie sprecyzowane cele i wie do czego dąży. 50 lat na rynku edukacyjnym ugruntowało renomę włocławskiego Elektryka i stawia go często w czołówce kraju. Dowodem wysokiego poziomu kształcenia może być fakt, że Technikum nr 4 w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku corocznie zajmuje wysokie miejsca w rankingu edukacyjnym Perspektywy, uzyskując w kategorii Technikum miano „Złotej lub Srebrnej Szkoły”. Średnia zdawalność egzaminów maturalnych corocznie przewyższa ok. ok. 20 punktów procentowych średnie zdawalności w kraju. Na uwagę zasługuje także osiągnięcia sportowe. Wyniki rywalizacji sportowej prowadzonej przez Szkolny Związek Sportowy plasują Zespół Szkół Elektrycznych we Włocławku na 1 miejscu, przyznając Jej tytuł najbardziej usportowionej szkoły ponadpodstawowej oraz ponadgimnazjalnej w okresie 40-lecia.

Odnotowuje się przypadki, podejmowania nauki w szkole przez trzecie pokolenie uczniów. Rekordowa liczba rodzeństwa, która ukończyła Zespół Szkól Elektrycznych we Włocławku wynosi obecnie 3, ale niebawem może wynieść 4.

Jubileusze Zespół Szkół Elektrycznych we Włocławku

W 1999 roku Zespół Szkół Elektrycznych obchodził jubileusz 25-lecia, a w październiku 2014 roku obchodno 40-lecie funkcjonowania szkoły w obiektach przy ul. Toruńskiej.

W uroczystościach brali udział absolwenci szkoły, byli oraz obecni nauczyciele i pracownicy szkoły. Uczestnicy jubileuszów mieli możliwość spotkania się oraz w miłej atmosferze dokonania szeregu wspomnień.

W planach Zespół Szkół Elektrycznych we Włocławku są kolejne przedsięwzięcia mające na celu podnoszenie funkcjonalności obiektu szkolnego oraz podwyższanie jakości usług edukacyjnych szkoły.

Możemy razem tworzyć historię

Ta historia została opisana na podstawie różnych dokumentów, którymi dysponuje się w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku. Zdajemy sobie sprawę, że jest to księga, którą można uzupełniać i rozwijać. Chętnych do współpracy zapraszamy na rozmowę do budynku szkoły. Kontaktowy numer telefonu: 54 236 22 25, adres mail: zsel@zsel.edu.pl