logo szkoły

Zespół Szkół Elektrycznych

we Włocławku

Stypendia


Stypendium szkolne

W roku szkolnym 2023/24 uczniowie mogą ubiegać się o stypendium szkolne, jeśli spełniają następujące warunki: mieszkają na terenie Gminy Miasta Włocławek, dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku nie przekracza 600 PLN na osobę w rodzinie. Wnioski o w/w stypendium można pobrać w szkole u pedagogów lub w Urzędzie Miasta Włocławek. Wypełnioną dokumentację należy złożyć do 15 września 2023 w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Włocławek , pokój 3a.

Program stypendialny Fundacji Anwil „Primi inter pares”

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się uczniowie szkół ponadpodstawowych zlokalizowanych na terenie miasta Włocławek albo powiatu włocławskiego, spełniający łącznie następujące warunki:

  • mają miejsce zamieszkania na terenie albo miasta Włocławek, albo powiatu włocławskiego;
  • osiągnęli średnią z przedmiotów na świadectwie z ubiegłego roku szkolnego 4,80 lub wyższą;
  • legitymują się udokumentowanymi, szczególnymi osiągnięciami w dziedzinie nauki, sportu, kultury, sztuki;
  • w roku przyznania stypendium nie ukończą 19 lat - uczniowie szkół ponadpodstawowych o 4-letnim programie nauki lub 20 lat - uczniowie szkół ponadpodstawowych o 5-letnim programie nauki;
  • angażują się w działania społeczne.

Wnioski należy złożyć do 18 września 2023 roku poprzez formularz aplikacyjny on-line, dostępny na stronie "Fundacji Anwil" .

Stypendium „Zawodowe Talenty Kujaw i Pomorza”

W ramach projektu „Zawodowe Talenty Kujaw i Pomorza” można uzyskać stypendium dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe

O stypendium na dany rok szkolny może ubiegać się uczeń, który spełni łącznie następujące warunki:

  • w danym roku szkolnym jest uczniem szkoły branżowej II stopnia lub uczniem klasy drugiej bądź wyższej pozostałych szkół prowadzących kształcenie zawodowe znajdujących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
  • w poprzednim roku szkolnym uzyskał promocję do klasy programowo wyższej bądź otrzymał świadectwo ukończenia szkoły
  • uzyskał w poprzednim roku szkolnym średnią ocen z 3 dowolnie wybranych przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych (z wyłączeniem praktyk zawodowych) obliczoną w oparciu o świadectwo szkolne z poprzedniego roku nauki zaokrągloną w dół do części setnej, na poziomie nie niższym niż: w przypadku uczniów szkół branżowych: 4,00; w przypadku uczniów technikum, którzy w poprzednim roku nauki zostali laureatami bądź finalistami konkursów, turniejów lub olimpiad wymienionych w regulaminie 4,00; w przypadku pozostałych uczniów technikum: 5,33

Wniosek o stypendium wypełnia się elektronicznie po zalogowaniu się na stronie internetowej projektu - nabór kończy się 30 września 2023 r.

Większość stypendiów nie wyklucza się, więc złożenie wniosku na jedno stypendium nie wyklucza ubiegania się o inne.